Up
 
 

Kalendarium URE

Przed transformacją sektora …

 

 • Przedsiębiorstwa energetyczne były przedsiębiorstwami państwowymi
 • Obowiązywały ceny urzędowe - ustalane przez właściwe organy administracji państwowej, na podstawie analizy makroekonomicznej
 • Dla gospodarki energetycznej taryfy i cenniki ustalał minister finansów w oparciu o przepisy ustawy z 26 lutego 1982 r. o cenach
1997

 

 • 10 kwietnia 1997 r. - uchwalenie ustawy - Prawo energetyczne (wejście w życie 5 grudnia 1997 r.), czyli zmiana w kierunku urynkowienia sektora energetycznego oraz powołanie organu regulacyjnego - Prezesa URE
 • Straciły moc: ustawa z 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli oraz ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej
 • 23 czerwca 1997 r. - na stanowisko został powołany pierwszy Prezes URE, który rozpoczął tworzenie sektorowego Urzędu
 • Rozpoczęła się era regulacyjnego tworzenia rynków paliw i energii
 • Do końca 1997 r. - okres budowy ram prawnych i funkcjonalnych URE
1998

 

 • Zakończenie tworzenia ram instytucjonalnych URE
 • 8 czerwca 1998 r. - pierwsze zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia z urzędu koncesji wraz z opracowanymi w URE kwestionariuszami koncesyjnymi
 • 31 lipca 1998 r. - wydanie pierwszej koncesji z urzędu na wytwarzanie ciepła dla Elektrociepłowni Lublin-Wrotków
  • Foto: archiwum URE
  •  
  • Foto: archiwum URE
  •  
   
 • Do końca 1998 r. wszczęto z urzędu 2 990 postępowań administracyjnych, które zakończyły się wydaniem 2 004 decyzji koncesyjnych dla 1 005 spółek energetycznych
 • Do końca 1998 r. ustalanie taryf i cenników na ciepło, gaz i energię elektryczną pozostawało w gestii ministra finansów
 • W tym okresie w zakres kompetencji Prezesa URE wchodziło także ustalanie cen węgla brunatnego, które rozpoczęło się z końcem 1998 r.
 • Wchodzą rozporządzenia umożliwiające funkcjonowanie URE, w tym np. w sprawie opłat koncesyjnych, taryf itp.
1999

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez ministra finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej
 • Od 1 stycznia 1999 r. spółki energetyczne i ciepłownicze posiadające koncesje w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną i ciepłem, zostały zobowiązane do ustalania taryf dla energii elektrycznej i wprowadzenia ich w życie, po zatwierdzeniu i opublikowaniu przez Prezesa URE
 • 15 lutego 1999 r. - pierwsza taryfa zatwierdzona dla Zielonogórskich Zakładów Energetycznych S.A.
  • Foto: archiwum URE
   Foto: archiwum URE
  •  
  • Foto: archiwum URE
   Foto: archiwum URE
  •  
   
 • Od 2 marca 1999 r. spółki rozpoczęły stosowanie nowych taryf w rozliczeniach z odbiorcami
 • 12 marca 1999 r. - pierwsza w kraju koncesja na obrót energią elektryczną na wniosek Vattenfall Poland Sp. z o.o.
 • 6 grudnia 1999 r. - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął uchwałę dotyczącą zasad działania rynku energii. Miejscem hurtowego obrotu energią została Towarowa Giełda Energii
2000

 

 • Wprowadzenie możliwości ustalania taryf dla paliw gazowych przez przedsiębiorstwa sektora gazowego w związku z wejściem w życie od 3 stycznia 2000 r. rozporządzenia taryfowego dla paliw gazowych i zatwierdzenie 1 marca 2000 r. pierwszych taryf dla przedsiębiorstw tego sektora, tj. taryfy PGNiG S.A. oraz Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń”
 • W wyniku nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne do zakresu zadań Prezesa URE włączone zostało ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa danego rodzaju działalności gospodarczej oraz ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników (ustalane w taryfach)
 • 30 czerwca 2000 r. - TGE rozpoczyna działalność; jej zadaniem jest sprzyjanie rozwojowi mechanizmów rynkowych oraz wdrożenie skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem na rynku energii elektrycznej
 • Od 1 lipca 2000 r. odbiorcy paliw gazowych, wytwarzanych i produkowanych w Polsce, dokonujący rocznych zakupów paliw gazowych w wielkości nie mniejszej niż 25 mln m3, w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, uzyskali prawo do korzystania z usług przesyłowych
 • Od lipca 2000 r. wprowadzono także system opłat kompensacyjnych - element niezbędny tworzeniu rynku energii
2001

 

 • 28 czerwca 2001 r. - Stanowisko Prezesa URE w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia
 • Od 1 lipca 2001 r. zaistniały podstawy do wprowadzenia dobowo-godzinowego rynku bilansującego energii elektrycznej, co stanowiło rozpoczęcie kolejnego etapu dążenia do konkurencyjnego rynku energii elektrycznej
 • 1 września 2001 r. - po zakończeniu przygotowań techniczno-organizacyjnych, infrastruktury pomiarowej i teleinformatycznej - Operator Systemu Przesyłowego PSE S.A. uruchomił bilansowanie dobowo-godzinowe
2002

 

 • Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne z 24 lipca 2001 r. zniosła obowiązek zatwierdzania cen węgla brunatnego (zatwierdzanie raz na rok taryf czterech kopalni), lecz jednocześnie dodano nowe, liczne zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem sektora elektroenergetycznego i gazowego, a także nowe zadania w zakresie promowania mechanizmów rynkowych oraz dotyczące wsparcia OZE
2003

 

 • Wprowadzenie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (tzw. TPA)
 • 28 stycznia 2003 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Aktualizacja programu wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce”, który określał zakres działań prorynkowych zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania spółek energetycznych na rynku energii elektrycznej, wzmocnienia ich pozycji kapitałowej oraz wzrostu jakości usług i dostaw energii elektrycznej świadczonych odbiorcom
 • Prace rozpoczęła Europejska Grupa Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG), powołana z inicjatywy Komisji Europejskiej
2004

 

 • 1 stycznia 2004 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, Prezes URE został zobowiązany do prowadzenia monitoringu rynku paliw ciekłych, biopaliw ciekłych oraz biokomponentów
 • 19 marca 2004 r. - rozszerzenie kompetencji w zakresie regulacji rynku paliw ciekłych. W wyniku kolejnych zmian ustawy − Prawo energetyczne, dokonanych przez ustawę z 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, obowiązkiem uzyskania koncesji wydawanych przez Prezesa URE objęci zostali wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. W efekcie tych zmian od podmiotów, które dotychczas korzystały z wolności działalności gospodarczej na rynku nieregulowanym, do URE wpłynęło jednorazowo ok. 6 800 wniosków o udzielenie koncesji
 • 1 maja 2004 r. uzyskanie przez Polskę pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej i implementacja aquis communitaire UE, w tym przepisów dotyczących liberalizacji rynku
 • Przystąpienie Prezesa URE do dwóch instytucji europejskich: Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER) oraz do Grupy Europejskich Regulatorów dla Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG)
 • 1 maja 2004 r. weszła w życie kolejna zmiana ustawy, wynikająca z ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy − Prawo energetyczne oraz ustawy − Prawo ochrony środowiska. Na wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii, niezależnie od wielkości tego źródła, nałożono obowiązek uzyskania koncesji. Z wnioskami o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii w OZE wystąpiło 621 przedsiębiorstw, które dotychczas korzystały z wolności działalności gospodarczej
 • Wydzielenie w kwietniu 2004 r. ze struktur PGNiG S.A. spółki pn. PGNiG - Przesył Sp. z o.o.
 • PSE-Operator S.A. decyzją Prezesa URE został wyznaczony operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego
 • Prezes URE zobowiązany został także do wydawania i umarzania tzw. „świadectw pochodzenia” w drodze decyzji
2005

 

 • Przyjęcie regulacji kształtujących regulacyjny model tworzenia rynków paliw i energii
 • Najbardziej istotną przyczyną zmian w Prawie energetycznym w tym roku była konieczność implementacji dwóch dyrektyw unijnych dotyczących zasad wspólnego rynku gazu i energii elektrycznej (2003/55/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003 r.) oraz 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003 r.). Celem obu dyrektyw było stworzenie warunków do rozwoju konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i rynku gazu. W wyniku ich implementacji wprowadzono m.in. obowiązki prawnego wydzielenia operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemów dystrybucyjnych oraz zapewnienia usług powszechnych, tzw. usługi kompleksowej, obejmującej zarówno sprzedaż energii elektrycznej, jak i świadczenie usługi przesyłowej dla gospodarstw domowych i odbiorców, którzy nie korzystają z uprawnienia do wyboru sprzedawcy. Wyposażono Prezesa URE w dodatkowe uprawnienia związane z szeroko rozumianym monitorowaniem sektora energetycznego. W konsekwencji, zmiany wprowadzone w maju 2005 r. do ustawy - Prawo energetyczne miały na celu umocnienie warunków dla funkcjonowania w Polsce konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu, w tym doprecyzowanie i uzupełnienie unbundlingu działalności przesyłowej i dystrybucyjnej od innych rodzajów działalności
 • Wprowadzenie pełnego systemu wsparcia OZE opartego na świadectwach pochodzenia sprzedawanych na TGE (zielone certyfikaty)
 • Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego rozpoczął udostępnianie transgranicznych zdolności przesyłowych na połączeniach synchronicznych z Republiką Czeską i Niemcami w ramach skoordynowanych aukcji, rozszerzonych w kolejnym roku o granicę ze Słowacją
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM Sp. z o.o. decyzją Prezesa URE został wyznaczony operatorem systemu przesyłowego gazowego
2006

 

 • Nowelizacja Prawa energetycznego z 2006 r., związana przede wszystkim ze zmianami, jakie zachodziły w organizacji i funkcjonowaniu sektora gazowego oraz wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, nałożyła na Prezesa URE obowiązek kontrolowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów tego rozporządzenia
 • Na początku lutego 2006 r. Prezes URE zatwierdził po raz pierwszy Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi opracowaną przez operatora systemu przesyłowego
 • W połowie 2006 r. Prezes URE zatwierdził pierwsze Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych, opracowane przez operatorów tych systemów, które zawierały m.in. procedury zmiany sprzedawcy
 • Ograniczenie niezależności Prezesa URE - likwidacja kadencyjności
2007

 

 • Obowiązek uzyskania koncesji objął działalność polegającą na skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego
 • Obowiązkiem uzyskania koncesji objęte zostały także wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji
 • 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - Prezes URE został zobowiązany do sporządzania zbiorczego raportu kontrolnego, dotyczącego rynku biokomponentów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
 • Uchwalona w styczniu 2007 r. kolejna zmiana ustawy - Prawo energetyczne implementująca tzw. dyrektywę kogeneracyjną, tj. dyrektywę 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającą Dyrektywę 92/42/EWG, poszerzyła zadania Prezesa URE o obowiązki związane z wydawaniem i umarzaniem świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji
 • Wyznaczanie operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych (unbundling OSD)
 • 7 kwietnia 2007 r. weszła w życie ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym - zadania Prezesa URE poszerzyły się o kolejne obowiązki związane m.in. z weryfikowaniem informacji o wielkościach obowiązkowych zapasów paliw gazowych przedstawianych przez przedsiębiorstwa wykonujące działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego z zagranicy oraz zatwierdzanie planów ograniczeń
 • Ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, w znaczącym stopniu przypisana została Prezesowi URE, do którego zadań należało m.in. kalkulowanie stawki opłaty przejściowej oraz ustalanie w drodze decyzji administracyjnej zaktualizowanej na dany rok kwoty kosztów osieroconych, a także wysokości korekty rocznej i końcowej kosztów osieroconych dla uprawnionych wytwórców
 • Zmieniła się struktura podmiotowa rynku na skutek dokonanej konsolidacji i wyodrębnienia prawnego operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD)
 • Od 1 lipca 2007 r. wszyscy odbiorcy mogą korzystać z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu (tzw. Zasada TPA)
 • Od 1 lipca 2007 r. pozostawiono obowiązek sprzedaży energii elektrycznej wyłącznie na rzecz odbiorców w gospodarstwach domowych; podmiotem zobowiązanym do tej sprzedaży został sprzedawca z urzędu
2008

 

 • Opracowanie „Mapy drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym
 • Z początkiem roku zostały uwolnione ceny w obrocie energią elektryczną w odniesieniu do odbiorców przemysłowych - przestały obowiązywać regulowane ceny w obrocie energią dla odbiorców przemysłowych oraz średniego i małego biznesu (grupy A, B, C)
 • Od 1 kwietnia 2008 r. uległy rozwiązaniu kontrakty długoterminowe tzw. KDT, energia z tych kontraktów została poddana regułom konkurencji
2009

 

 • Po raz pierwszy dokonano ustalenia (w drodze decyzji administracyjnej) wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych dla 12 uprawnionych wytwórców
 • Zweryfikowano poziom wypełniania Narodowego Celu Wskaźnikowego i zaczęto wymierzać kary podmiotom za niewypełnienie tego obowiązku
 • Od 1 marca (zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym) obowiązek podatkowy został przeniesiony z wytwórców na przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej nabywcy końcowemu
 • TOE i PTPiREE opracowały wspólnie wzorzec generalnej umowy dystrybucyjnej
 • Ustanowiona została Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z 13 lipca 2009 r.
 • Uchwalone zostały: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z 13 lipca 2009 r.w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
2010

 

 • W 2010 r. weszły w życie zmiany w Prawie energetycznym, m.in. wprowadzono obowiązek publicznej sprzedaży energii elektrycznej przez jej wytwórców
 • Zaczęto wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia biogazu rolniczego oraz świadectw pochodzeniaz kogeneracji dla jednostek opalanych metanem lub gazem uzyskiwanym z biomasy (tzw. brązowe i fioletowe)
 • Prezes URE został upoważniony do opracowywania wytycznych i zaleceń do planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii
 • Wdrożono w życie dużą nowelę Prawa energetycznego wprowadzającą rozwiązanie, zgodnie z którym Prezes URE został zobligowany do wyznaczania operatorów systemów dla każdej sieci
 • Doprecyzowano przepisy dotyczące prawa odbiorcy do wyboru sprzedawcy
 • Do ustawy - Prawo energetyczne wprowadzono regulacje dotyczące bezpieczeństwa energetycznego
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. decyzją Prezesa URE został wyznaczony operatorem systemu przesyłowego gazowego w formule ISO, na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia
 • W połowie grudnia 2010 r. uruchomiono wymianę handlową pomiędzy Polską i Szwecją połączeniem stałoprądowym SwePol Link w ramach rynkowej procedury łączenia rynków tzw. market coupling
2011

 

 • W 2011 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej, wprowadzająca nowe regulacje dotyczące krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, zasad uzyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej oraz zasad sporządzania audytu efektywności energetycznej
 • Nowelizacja ustawy o biopaliwach wprowadziła możliwość redukcji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), dodatkowo Prezes URE został zobowiązany do opracowania i udostępnienia pierwszego wzoru sprawozdania rocznego składanego przez podmiot realizujący NCW
 • Nowelizacja ustawy o zapasach zmodyfikowała przepisy w zakresie m.in. obowiązku utrzymywania zapasów (ograniczając go do przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom) oraz zwolnień z tego obowiązku. Wprowadzono możliwość utrzymywania zapasów poza terytorium RP, z zachowaniem określonych warunków
 • Weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenie REMIT)
 • Przedłożenie do prac legislacyjnych tzw. Trójpaku energetycznego
2012

 

 • Od 2012 r., na mocy kolejnych postanowień ustawy o efektywności energetycznej, Prezes URE został zobowiązany do: ogłaszania, organizowania i przeprowadzania przetargów mających na celu wyłonienie przedsięwzięć uprawniających do uzyskania świadectw efektywności energetycznej; wydawania świadectw efektywności energetycznej; przeprowadzania weryfikacji audytów w odniesieniu do zrealizowanych przedsięwzięć efektywnościowych; ogłoszenie pierwszego przetargu
 • Wzmożone prace legislacyjne nad tzw. dużym Trójpakiem energetycznym, zmierzające do wyłączenia do odrębnych ustaw przepisów dotyczących rynku gazu oraz odnawialnych źródeł energii
2013

 

 • Kontynuacja prac na rzecz liberalizacji rynku paliw gazowych - regulator uznał segment hurtowego obrotu gazem ziemnym jako spełniający przesłanki do uznania go za rynek konkurencyjny (wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi otrzymały możliwość, po złożeniu Prezesowi URE wniosku, uzyskania zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf na paliwa gazowe w zakresie ich sprzedaży do przedsiębiorstw energetycznych, nabywających je w ramach obrotu paliwami gazowymi)
 • Nałożono obowiązek publicznej sprzedaży gazu ziemnego przez największych uczestników rynku gazu za pośrednictwem giełd towarowych, w celu stworzenia transparentnego hurtowego rynku gazu
 • Sfinalizowano prace nad przygotowaniem i wdrożeniem wzoru tzw. GUD-K
 • Zapoczątkowano prace nad nowym modelem regulacji operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, który miał zacząć obowiązywać w 2016 r. (m.in. wprowadzenie elementów regulacji jakościowej)
 • Rozstrzygnięto pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • W drugiej połowie 2013 r. wprowadzono przepisy umożliwiające przeprowadzenie procesu przyznawania operatorom systemów przesyłowych certyfikatów niezależności
 • Przywrócenie kadencyjności organu regulacyjnego
2014

 

 • Wprowadzono do Prawa energetycznego nowy typ koncesji - na wytwarzanie i obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
 • Wprowadzono wymóg zabezpieczenia majątkowego, od złożenia którego uzależnione było uzyskanie koncesji w zakresie wytwarzania paliw ciekłych oraz obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą
 • W marcu 2014 r. wprowadzono II etap systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji
 • 4 czerwca 2014 r. Prezes URE przyznał Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. certyfikat spełniania kryteriów niezależności
 • Prezes URE w połowie 2014 r. wsparł działania podejmowane wspólnie przez operatora systemu przesyłowego PSE S.A. oraz krajową giełdę energii TGE S.A., mających na celu pełne uczestnictwo tych podmiotów w organizacji europejskiego obrotu energią elektryczną
 • Opracowano w URE Zbiory Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych, które sprzedawcy są zobowiązani dostarczać do odbiorców w gospodarstwach domowych
 • Prezes URE wydał decyzje w sprawie certyfikacji operatorów systemów przesyłowych: OGP Gaz-System S.A. oraz PSE S.A., w odniesieniu do operatorstwa wykonywanego na sieciach własnych (w formule OU)
 • Wprowadzono nowe przepisy regulujące zasady poświadczania spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju
 • Począwszy od 2014 r. Prezes URE zaczął uczestniczyć w pracach Komitetu Stałego Rady Ministrów
2015

 

 • 20 lutego 2015 r. uchwalono ustawę OZE - nowy rozdział wsparcia instalacji OZE
 • Weszły w życie przepisy, które wyposażyły Prezesa URE w narzędzia umożliwiające egzekwowanie przepisów rozporządzenia REMIT
 • Uruchomiono krajowy rejestr uczestników hurtowego rynku energii oparty na europejskim rejestrze CEREMP
 • Rozpoczęto raportowanie transakcji i zleceń złożonych przez uczestników hurtowego rynku energii na zorganizowanych miejscach obrotu zgodnie z wymogami rozporządzenia REMIT
 • Zakończono prace nad tzw. regulacją jakościową - nowy model regulacji został wypracowany z myślą o konsumencie jako odbiorcy najwyższych standardów jakości towarów i usług elektroenergetycznych
 • ACER wydała opinię w sprawie nieplanowanych przepływów energii, zgodnie z którą zaleca się wdrożenie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej metody łączenia rynków krajowych, z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii w sieci tzw. Flow-Based Market Coupling
 • W pierwszej połowie grudnia 2015 r. rynkowy mechanizm łączenia rynków stosowany dotychczas na połączeniu SwePol Link łączącym rynki Polski i Szwecji został rozszerzony na nowe połączenie stałoprądowe LitPol Link łączące rynki Polski i Litwy
 • 31 grudnia 2015 r. upływał okres obowiązywania ustawy o efektywności energetycznej. W wyniku zmiany dokonanej ustawą z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej okres obowiązywania niektórych przepisów ustawy przedłużono do 31 grudnia 2017 r. Nowelizacja zapewnić miała funkcjonowanie systemu wsparcia inwestycji „proefektywnościowych” w 2016 r.
 • Prezes URE wydał decyzję w sprawie certyfikacji operatora systemu przesyłowego OGP Gaz-System S.A. (w formule ISO)
2016

 

 • Wszedł w życie tzw. Pakiet paliwowy dotyczący rynku paliw ciekłych, który wprowadził wiele zmian w szczególności w zakresie koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego oraz szereg nowych rejestrów upublicznianych na stronach internetowych URE
 • W 2016 r. wprowadzono istotne zmiany dotyczące rynku gazu - rezygnacja z regulowania cen gazu ziemnego wg ustalonego harmonogramu dla poszczególnych grup odbiorców. Nowe rozwiązania stopniowo będą znosić obowiązek spoczywający obecnie na przedsiębiorstwach obrotu gazem ziemnym dotyczący ustalania i przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf dla gazu
 • Rozpoczęcie raportowania transakcji przez uczestników hurtowego rynku zawartych na OTC zgodnie z wymogami rozporządzenia REMIT
 • 20 maja 2016 r. uchwalono ustawę o efektywności energetycznej - zmodyfikowała ona dotychczasowy model wspierania działań w zakresie efektywności, dostosowany do unijnych wymagań określonych dyrektywą o efektywności energetycznej. Ustawa przewiduje dwa zasadnicze obszary działań regulacyjnych: w odniesieniu do systemu wsparcia efektywności energetycznej i obowiązkowego audytu wskazanych w ustawie przedsiębiorstw. Nastąpiła także rezygnacja z obowiązku przeprowadzania przetargów w celu wyłonienia przedsięwzięć, które mogą korzystać ze wsparcia, a także wprowadzono instytucję gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji
 • Ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich wprowadziła narzędzie zapewniające konsumentom możliwość składania wniosków o rozwiązanie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. Przy Prezesie URE będzie funkcjonować Koordynator do spraw negocjacji
 • 30 grudnia 2016 r. przeprowadzono w URE pierwsze aukcje OZE za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej
2017

 

 • Dalsze zmiany ustawy - Prawo energetyczne dostosowujące jego postanowienia do zmiany otoczenia prawnego, np. powołanie Krajowej administracji skarbowej
 • Nowe regulacje związane z walką z szarą strefą (wdrażanie Pakietu Paliwowego); przedsiębiorstwa zostały zobowiązane m.in. do zgłaszania Prezesowi URE comiesięcznego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu
 • 1 stycznia 2017 r. zniesiono nadzór regulatora nad taryfami na sprzedaż gazu do odbiorców hurtowych, sprzedaż gazu LNG i CNG oraz na sprzedaż gazu do odbiorców końcowych dokonujących zakupu tego paliwa w punkcie wirtualnym lub w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych; od 1 października 2017 r. uwolnione zostały ceny dla pozostałych odbiorców, poza odbiorcami w gospodarstwach domowych
 • Przeprowadzono kolejne aukcje OZE
 • Prace nad ustawą o "socjalizacji" kosztów terminala regazyfikacji
 • Powołano Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE
 • Zmiany związane z Pakietem Zimowym, kładącym nacisk na podmiotowość indywidualnego konsumenta energii
 • Prace nad ustawą o rynku mocy, która została przyjęta 8 grudnia 2017 r. Następuje zmiana polskiego modelu rynku energii z jednotowarowego na rynek dwutowarowy
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 23.08.2017