Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/faq/8147,Czy-wszystkie-sprawy-zwiazane-z-udzialem-w-aukcji-moze-zalatwic-pelnomocnik.html
2019-12-16, 01:44

Czy wszystkie sprawy związane z udziałem w aukcji może załatwić pełnomocnik?

Zarówno wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji jak i deklarację o przystąpieniu do aukcji może podpisać i wysłać za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej pełnomocnik Wytwórcy. W takim przypadku do wniosku albo deklaracji należy dodatkowo załączyć plik w formacie „.pdf” zawierający pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wytwórcy (w przypadku prokurenta – odpis z KRS), a także  dowód wniesienia płaty opłaty skarbowej z tytułu przedłożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) w wysokości 17,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia opłat skarbowych dostępne są w Informacji URE z dnia 3 listopada 2016 r.

UWAGA: Powyższe nie dotyczy zasad składania podpisów pod ofertą. Zasady składania podpisów pod ofertą reguluje §5 Regulaminu Aukcji, zgodnie z którym oferty w aukcji nie może podpisać pełnomocnik Wytwórcy (w tym prokurent).

Data publikacji : 22.03.2019

Opcje strony