Up
 
 

Liberalizacja rynku gazu

Obowiązek zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf na gaz ziemny sprzedawany do wszystkich grup odbiorców, w tym również na rynku hurtowym, jest postrzegany jako jedna z głównych barier w rozwoju konkurencyjnego rynku gazu i stoi w sprzeczności z celami drugiego i trzeciego pakietu unijnych dyrektyw rynkowych. Na prorynkowe zmiany oczekują przemysłowi odbiorcy gazu działający w środowisku rynkowym, inwestorzy zainteresowani wydobyciem gazu łupkowego oraz potencjalni nowi uczestnicy polskiego rynku gazu.

Prawo energetyczne umożliwia Prezesowi URE zwolnienie przedsiębiorstw z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia tylko w sytuacji, kiedy działają one w warunkach konkurencji. Podstawą dla podjęcia decyzji o uwolnieniu cen dla odbiorców - w pierwszej kolejności przemysłowych, a w dalszej perspektywie także w gospodarstwach domowych - jest zatem wdrożenie pakietu działań umożliwiających stworzenie właściwych warunków dla rozwoju konkurencji i wykreowanie przejrzystego, stabilnego oraz płynnego rynku hurtowego gazu ziemnego w Polsce.

W tym celu w URE została opracowana Mapa drogowa uwolnienia cen gazu ziemnego. Realizacja proponowanego w Mapie programu działań powinna umożliwić osiągnięcie zmiany struktury podmiotowej na rynku gazu, wykreowanie publicznego obrotu tym paliwem i uwolnienie cen dla odbiorców przemysłowych - w latach 2013-2014.

Więcej informacji o liberalizacji rynku gazu można znaleźć w Rekomendacji Prezesa URE dla Programu Uwalniania cen gazu w Polsce oraz podsumowaniu badania przeprowadzonego przez Prezesa URE w 2011 r. tj.: Analizie oczekiwań rynku w zakresie Programu Uwalniania Gazu.