Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 50/2017) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1387) 21.07.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 49/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 21.07.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 48/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru 21.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 47/2017) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane 14.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2017) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 13.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 45/2017) dotycząca obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcje przeprowadzone w dniach 29-30 czerwca 2017 r. 10.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2017) dotycząca sposobu wypełniania sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych 07.07.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 43/2017) z dnia 4 lipca 2017 r. 06.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 42/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/2/2017 04.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 41/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/1/2017 04.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 40/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2017 r. 03.07.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 39/2017) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2017 roku 26.06.2017