Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 57/2018) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2017 rok 02.08.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 56/2018) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. 30.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 55/2018) w sprawie wysokości zaktualizowanych na rok 2019 kwot kosztów osieroconych 27.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2018) w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wprowadzonego znowelizowanymi przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii 25.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 53/2018) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2018 20.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 52/2018) w sprawie schematu instalacji odnawialnego źródła energii przedkładanego na potrzeby systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP 17.07.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 51/ 2018) w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi spółce Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie 12.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 50/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 12.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 49/2018) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane 12.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 48/2018) w sprawie konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracji o przystąpieniu do aukcji 05.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 47/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2018 r. 02.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2018) przedstawiająca wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 55 oraz 188a ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii 27.06.2018

Wybierz Strony