Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2017) dotycząca sposobu wypełniania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności 19.06.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 37/2017) dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, za 2016 rok 30.05.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 36/2017) w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2018 roku 30.05.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 35/2017) dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 oraz w art. 188a ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii 30.05.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34 /2017) w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii 23.05.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 33/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 17.05.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 32/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 15.05.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 31/2017) w sprawie gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej 28.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2017) w sprawie treści umów sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w art. 82 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zawieranych przez wytwórców w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW 28.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 29/2017) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego 20.04.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 28/2017) w sprawie realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 18.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 27/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 14.04.2017