Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2017) przedstawiająca aktualny wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii 14.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2017) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 24/2017) w sprawie wskaźników stosowanych przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła 04.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 23/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w II kwartale 2017 r. 03.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 22/2017) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2016 rok 30.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 21/2017) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2016 rok 30.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 20/2017) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) 30.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 19/2017) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2016 rok 30.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 18/2017) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2016 roku 28.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 17/2017) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2016 28.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 16/2017) w sprawie sprawozdań z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2016 22.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2017) przedstawiająca aktualny wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii 20.03.2017