Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 33/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 17.05.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 32/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 15.05.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 31/2017) w sprawie gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej 28.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2017) w sprawie treści umów sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w art. 82 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zawieranych przez wytwórców w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW 28.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 29/2017) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego 20.04.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 28/2017) w sprawie realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 18.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 27/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 14.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2017) przedstawiająca aktualny wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii 14.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2017) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 24/2017) w sprawie wskaźników stosowanych przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła 04.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 23/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w II kwartale 2017 r. 03.04.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 22/2017) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2016 rok 30.03.2017