Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 59/2016) w sprawie zasad składania deklaracji o przystąpieniu do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii 07.11.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 58/2016) w sprawie ustalenia okresu wsparcia instalacji odnawialnych źródeł energii, w których energię elektryczną wytworzono po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2016 r. 07.11.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 57/2016) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie: 1) uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetyczne względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r., 2) uzyskania - w wyniku realizacji u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - oszczędności energii finalnej lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz za lata następne 28.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 56/2016) w sprawie Wytycznych w zakresie składania wniosku o zaklasyfikowanie do powstających technologii, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 25.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 55/2016) w sprawie podstawowych obowiązków przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych przez Prezesa URE sprzedawcami zobowiązanymi 24.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2016) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2016 19.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 53/2016) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2017 z możliwości przewidzianej w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne 19.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 52/2016) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2017 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach 19.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 51/2016) w sprawie obowiązków wynikających z art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 14.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 50/2016) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 49/2016) w sprawie konieczności aktualizacji deklaracji o przystąpieniu do aukcji oraz zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji 11.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 48/2016) dotycząca zasad składania podpisów pod ofertami w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii 11.10.2016