Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 33/2016) w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego po 1 sierpnia 2016 r. 04.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 36/2016) w sprawie przekazania informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE za okres od 1 do 31 lipca 2016 r. 02.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 35/2016) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 29.07.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34/2016) w sprawie wysokości zaktualizowanych na rok 2017 kwot kosztów osieroconych 29.07.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 32/2016) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne 14.07.2016
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 31/ 2016) w sprawie upływu terminu ważności decyzji Komisji Europejskiej dotyczących systemów dobrowolnych weryfikacji spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty 13.07.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2016) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane 13.07.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 29/2016) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2016 r. 01.07.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 28/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2016 roku 28.06.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 27/2016) w sprawie obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii oraz obowiązku rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku 21.06.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2016) w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2017 roku 30.05.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2016) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 13.05.2016