Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja w sprawie wniosku operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 15.12.2005
Informacja w sprawie interpretacji art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne 26.10.2005
Informacja w sprawie taryf dla paliw gazowych przedsiębiorstw energetycznych grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 16.09.2005
Informacja w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci gazowych z powodu braku warunków ekonomicznych (stosowanie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne) 01.09.2005
Informacja w sprawie założeń do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 21.07.2005
Informacja w sprawie potwierdzania przez operatora systemu elektroenergetycznego danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii i wprowadzonej do sieci 11.07.2005
Informacja w sprawie taryf dla paliw gazowych przedsiębiorstw energetycznych grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. 21.06.2005
Informacja dotycząca stosowania art. 6 ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne - w sprawie wstrzymania dostaw energii elektrycznej 29.03.2005
Informacja w sprawie sytuacji na rynku energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła 28.02.2005
Informacja w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła z obowiązku przedkładania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia 23.09.2004
Informacja w sprawie sprawozdawczości w zakresie paliw ciekłych, biopaliw ciekłych oraz biokomponentów 18.06.2004
Informacja w w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedstawiania Prezesowi URE corocznych sprawozdań z realizacji warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej w podsektorach energii elektrycznej, ciepłownictwa*), paliw gazowych oraz paliw ciekłych 24.02.2004