Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do wypełnienia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia 23.01.2007
Informacja w sprawie taryfy dla energii elektrycznej STOEN SA 18.01.2007
Informacja dotycząca opłaty skarbowej od czynności dokonywanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - uzupełnienie 15.01.2007
Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 08.01.2007
Informacja dotycząca opłaty skarbowej od czynności dokonywanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 03.01.2007
Informacja w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 28.12.2006
Informacja w sprawie taryf dla energii elektrycznej PSE SA, PSE – Operator SA oraz spółek dystrybucyjnych zatwierdzonych na rok 2007 18.12.2006
Informacja w sprawie podwyżek cen paliw gazowych 16.12.2006
Informacja w sprawie realizacji obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne) za 2006 r. 07.12.2006
Informacja w sprawie badania rynku energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła pod kątem spełniania warunków konkurencji 01.12.2006
Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 01.12.2006
Informacja w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf 28.11.2006