Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją art. 9 ust. 3 Prawa energetycznego 25.07.2006
Informacja dotycząca Stanowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznych z powodu braku warunków ekonomicznych (stosowanie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne) 20.07.2006
Informacja Prezesa URE w sprawie działania pośredników oferujących pomoc w „uzyskiwaniu” koncesji na obrót paliwami ciekłymi 18.07.2006
Informacja w sprawie funkcjonowania rynku bilansującego w pierwszym miesiącu po wejściu w życie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi,zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 10 lutego 2006 r. 13.07.2006
Pismo Prezesa URE do WP Energia Sp. z o.o., dotyczące kompetencji Prezesa URE do udzielania koncesji jednostkom organizacyjnym podległym MON lub przez niego nadzorowanym i zatwierdzania taryf dla ciepła przedstawianych przez te jednostki 03.07.2006
w sprawie finansowania kosztów obudowy układu pomiarowo – rozliczeniowego w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej przyłączem kablowym instalacji i sieci podmiotów zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyłączeniowej 27.06.2006
Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Gazowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 22.06.2006
Informacja Prezesa URE w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. dla paliw gazowych 20.06.2006
Informacja w sprawie obowiązku przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi przez przedsiębiorstwa tzw. energetyki przemysłowej 22.03.2006
Informacja w sprawie taryf dla paliw gazowych przedsiębiorstw energetycznych 17.03.2006
Informacja w sprawie praktyk przyłączeniowych w niektórych przedsiębiorstwach dystrybucyjnych 10.03.2006
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do wypełnienia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia 24.02.2006