Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja w sprawie możliwości jednoczesnego uzyskiwania świadectw pochodzenia za tę samą ilość wytworzonej energii elektrycznej z tytułu wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii oraz z tytułu wytworzenia en. el. w kogeneracji 31.05.2007
Informacja w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 24.05.2007
Informacja w sprawie wyznaczenia przez Prezesa URE Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) 21.05.2007
Informacja w sprawie obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji 26.04.2007
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych w 2006 roku do wypełnienia obowiązków, określonych w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne 17.04.2007
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do wypełnienia obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w 2007 r. 05.04.2007
Informacja w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 30.03.2007
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii 22.03.2007
Informacja w sprawie wydłużenia terminu obowiązywania taryf przedsiębiorstw grupy kapitałowej PGNiG SA oraz OGP GAZ – SYSTEM SA 16.03.2007
Informacja w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne za 2007 r. 13.02.2007
Informacja w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii z obowiązku przedstawiania Prezesowi URE corocznej informacji o rozmiarze i przychodach z działalności objętej koncesją osiągniętych w roku poprzednim 06.02.2007
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do wypełnienia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia 23.01.2007