Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja w sprawie taryf dla energii elektrycznej PSE –Operator S.A. oraz 14 operatorów systemów dystrybucyjnych, zatwierdzonych na rok 2008 19.12.2007
Informacja w sprawie stanu postępowań o zatwierdzenie taryf dla gazu ziemnego na 2008 r. 17.12.2007
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w jednostkach wytwórczych stosujących technologię współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi 17.12.2007
Informacja dotycząca możliwości stosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne taryf dla energii elektrycznej po okresie ich obowiązywania 14.12.2007
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji - wzór wniosku 30.11.2007
Informacja w sprawie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 06.11.2007
Informacja w sprawie możliwości uznania gazów specjalnych za paliwa gazowe, na potrzeby wydawania świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne 24.10.2007
Informacja w związku z artykułem „UOKIK jest przeciwny uwolnieniu cen energii” opublikowanym w „Gazecie Prawnej” z 5-7 października 2007 08.10.2007
Informacja w sprawie kwalifikacji energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej ≥ 1 MW, w której paliwa gazowe są współspalane z innymi paliwami 11.09.2007
Informacja dotycząca procesu przedłużania i wydawania nowych koncesji koncesji na prowadzenie działalności ciepłowniczej przez przedsiębiorstwa energetyczne 30.08.2007
Informacja dotycząca sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. 31.07.2007
Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji 31.07.2007