Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 21/2017) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2016 rok 30.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 20/2017) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) 30.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 19/2017) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2016 rok 30.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 18/2017) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2016 roku 28.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 17/2017) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2016 28.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 16/2017) w sprawie sprawozdań z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2016 22.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2017) przedstawiająca aktualny wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii 20.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 14/2017) w sprawie realizacji obowiązków polegających na uzyskaniu i umorzeniu świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii lub uiszczenia opłaty zastępczej w świetle regulacji zawartych w art. 47 ustawy o odnawialnych źródłach energii 16.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2017) w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja 13.03.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 12/2017) przedstawiająca wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 188 ust. 15 ustawy o odnawialnych źródłach energii 20.02.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 11/2017) w sprawie podjętych działań mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców 15.02.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 10/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.02.2017