Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 24/2016) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom 06.05.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 23/2016) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.04.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 22/2016) w sprawie wskaźników stosowanych przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła 06.04.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 21/2016) w sprawie zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii w kontekście regulacji dotyczących zasad bilansowania handlowego 01.04.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 20/2016) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w II kwartale 2016 r. 01.04.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 19/2016) w sprawie prognoz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej na okres 15 lat, o których mowa w art. 16 ust. 20 i 21 ustawy - Prawo energetyczne 31.03.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 18/2016) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) 30.03.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 17/2016) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2015 rok 30.03.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 16/2016) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2015 rok 30.03.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2016) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2015 rok 30.03.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 14/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2015 roku 29.03.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2015 29.03.2016