Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 21/2018) w sprawie niektórych obowiązków spoczywających na podmiotach realizujących Narodowy Cel Redukcyjny na podstawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 14.03.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 20/2018) w sprawie obowiązku opracowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji 09.03.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 19/2018) w sprawie sprawozdań z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2017 01.03.2018
Informacja Prezesa URE (nr 18/2018) z przeprowadzonego monitoringu dostarczania przez sprzedawców energii elektrycznej Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych 01.03.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 17/2018) w sprawie obowiązku poddania się certyfikacji ogólnej przez właścicieli jednostek wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy 01.03.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 16/2018) w sprawie wykazu o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych 26.02.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2018) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 21.02.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 14/2018) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.02.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2018) w sprawie ogłoszenia całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w IV kwartale 2017 r. 14.02.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 12/2017) w sprawie zmiany załącznika do sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu 07.02.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 11/2018) w sprawie zapewnienia realizacji praw przysługujących odbiorcom końcowym na rynku energii elektrycznej 02.02.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 10/2018) w sprawie obowiązku opracowania przez operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 30.01.2018