Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 63/2016) w sprawie zasad kalkulacji współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, na potrzeby złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 3 tej ustawy, w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. (stan prawny na dzień 28 listopada 2016 r.) 29.11.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 62/2016) dotycząca wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2017 23.11.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 61/2016) w sprawie wyznaczenia sprzedawców zobowiązanych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii 15.11.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 60/2016) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.11.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 59/2016) w sprawie zasad składania deklaracji o przystąpieniu do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii 07.11.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 58/2016) w sprawie ustalenia okresu wsparcia instalacji odnawialnych źródeł energii, w których energię elektryczną wytworzono po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2016 r. 07.11.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 57/2016) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie: 1) uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetyczne względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2016 r., 2) uzyskania - w wyniku realizacji u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - oszczędności energii finalnej lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej względnie uiszczenia opłaty zastępczej - za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz za lata następne 28.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 56/2016) w sprawie Wytycznych w zakresie składania wniosku o zaklasyfikowanie do powstających technologii, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 25.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 55/2016) w sprawie podstawowych obowiązków przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych przez Prezesa URE sprzedawcami zobowiązanymi 24.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2016) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2016 19.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 53/2016) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2017 z możliwości przewidzianej w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne 19.10.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 52/2016) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2017 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach 19.10.2016