Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 42/2016) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2015 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej 16.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 41/2016) w sprawie przekazania informacji dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii 12.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr (40/2016) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 12.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 39/2016) w sprawie brzmienia art. 43 ustawy - Prawo energetyczne w związku z wejściem w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii - procedura potwierdzania tzw. „efektu zachęty” 12.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2016) dla operatorów systemów elektroenergetycznych w sprawie ustania obowiązku przesyłania do Prezesa URE kwartalnych informacji dotyczących opłaty przejściowej 12.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 37/2016) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2015 rok 05.08.2016
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 33/2016) w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego po 1 sierpnia 2016 r. 04.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 36/2016) w sprawie przekazania informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE za okres od 1 do 31 lipca 2016 r. 02.08.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 35/2016) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 29.07.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34/2016) w sprawie wysokości zaktualizowanych na rok 2017 kwot kosztów osieroconych 29.07.2016
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 32/2016) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne 14.07.2016
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 31/ 2016) w sprawie upływu terminu ważności decyzji Komisji Europejskiej dotyczących systemów dobrowolnych weryfikacji spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty 13.07.2016