Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Gazowego i Gazownictwa S.A. 20.09.2006
Informacja dotycząca stosowania art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo Energetyczne - w sprawie ściągania przez przedsiębiorstwa energetyczne opłat z tytułu nielegalnego poboru paliw i energii 13.09.2006
Informacja w sprawie ustawy Prawo energetyczne – ocena i propozycje zmian 08.08.2006
Informacja w sprawie kosztów działań interwencyjnych podejmowanych przez PSE-Operator S.A. w związku z nadzwyczajną sytuacją w KSE spowodowaną falą upałów 28.07.2006
Informacja o wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie między Hutą "Łaziska" S.A. a GZE S.A. 26.07.2006
Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją art. 9 ust. 3 Prawa energetycznego 25.07.2006
Informacja dotycząca Stanowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania w przypadku odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznych z powodu braku warunków ekonomicznych (stosowanie art. 7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne) 20.07.2006
Informacja Prezesa URE w sprawie działania pośredników oferujących pomoc w „uzyskiwaniu” koncesji na obrót paliwami ciekłymi 18.07.2006
Informacja w sprawie funkcjonowania rynku bilansującego w pierwszym miesiącu po wejściu w życie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi,zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 10 lutego 2006 r. 13.07.2006
Pismo Prezesa URE do WP Energia Sp. z o.o., dotyczące kompetencji Prezesa URE do udzielania koncesji jednostkom organizacyjnym podległym MON lub przez niego nadzorowanym i zatwierdzania taryf dla ciepła przedstawianych przez te jednostki 03.07.2006
w sprawie finansowania kosztów obudowy układu pomiarowo – rozliczeniowego w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej przyłączem kablowym instalacji i sieci podmiotów zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyłączeniowej 27.06.2006
Informacja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Gazowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi 22.06.2006

Wybierz Strony