Up
 
 

gaz

 • Informacja nr 32/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 32/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne » więcej

 • Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

  W I kwartale 2017 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 83,00 zł/MWh. » więcej

 • Hurtowy rynek gazu ziemnego w I kwartale 2017 r.

  Na koniec pierwszego kwartału 2017 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 199 podmiotów, natomiast 105 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym - wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego. » więcej

 • Zmiana sprzedawcy gazu - kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE

  Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy gazu wśród odbiorców uprawnionych. Liczba zmian sprzedawcy jest prostym i wiarygodnym miernikiem rozwoju konkurencyjnego rynku gazu. » więcej

 • Informacja nr 31/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 31/2017) w sprawie gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej » więcej

 • Do 1 czerwca 2017 r. przekazanie informacji do URE dot. istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej

  Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE jest zobowiązany do gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz biopaliw ciekłych. » więcej

 • Informacja nr 29/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 29/2017) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego » więcej

 • Do 15 maja obowiązek informacyjny w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i jego przywozu

  Prezes URE przypomina o konieczności właściwej i terminowej realizacji obowiązku informacyjnego, nałożonego na przedsiębiorstwa energetyczne, zgodnie z przepisami ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (ustawy o zapasach). Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego. » więcej

 • Komunikat nr 28/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 28/2017) w sprawie realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego » więcej