Up
 
 

energia elektryczna

 • Wysokość kosztów osieroconych na 2019 r.

  W Informacji Prezesa URE nr 55/2018 zostały podane zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2019 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej (Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., CEZ Chorzów S.A., Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.), na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. » więcej

 • Zaktualizowana lista sprzedawców zobowiązanych

  » więcej

 • Informacja nr 60/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 60/2018) w sprawie warunków korzystania z nowych form wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. tzw. systemów FIT/FIP » więcej

 • Systemy FIT i FIP - nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

  W związku z wejściem w życie z dniem 14 lipca 2018 r. przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), wprowadzających m.in. nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium), Prezes URE przedstawia zasady funkcjonowania systemów FIT/FIP, w tym warunki formalne, od spełnienia których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia. » więcej

 • Informacja nr 54/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2018) w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wprowadzonego znowelizowanymi przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii » więcej

 • Obowiązkowy udział biomasy pochodzenia rolniczego w łącznej masie biomasy wykorzystywanej do wytwarzania energii elektrycznej z OZE

  » więcej

 • Aktualizacja pakietu informacyjnego MIOZE

  Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany pakiet informacyjny dla podmiotów zamierzających wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji oraz podmiotów, które uzyskały wpis do tego rejestru. » więcej

 • Informacja nr 52/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 52/2018) w sprawie schematu instalacji odnawialnego źródła energii przedkładanego na potrzeby systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP » więcej

 • Schemat instalacji OZE na potrzeby systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej

  Wytwórca energii elektrycznej z OZE, zainteresowany przystąpieniem do systemu aukcyjnego albo systemu FIT/FIP, składając wniosek o wydanie zaświadczenia lub deklarację o przystąpieniu do aukcji lub deklaracją o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu, zobligowany jest przedłożyć także oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji. » więcej

Wybierz Strony