Up
 
 

średnie ceny

 • Informacja nr 23/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 23/2018) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988) » więcej

 • Informacja nr 24/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 24/2018) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2017 » więcej

 • Informacja nr 25/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2018) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2017 » więcej

 • Informacja nr 26/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2018) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku 2017 » więcej

 • Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

  Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE, w terminie do 31 marca każdego roku, publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku energii. » więcej

 • Informacja nr 14/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 14/2018) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne » więcej

 • Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

  W IV kwartale 2017 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 73,89 zł/MWh. » więcej

 • Obowiązek przekazania danych o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2017 r. do 23 lutego

  Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do złożenia w terminie do 23 lutego 2018 r. informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej za 2017 rok. » więcej

 • Informacja nr 9/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 9/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne » więcej

Wybierz Strony