Up
 
 

średnie ceny

 • Informacja nr 15/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2016) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2015 rok » więcej

 • Informacja nr 16/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 16/2016) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2015 rok » więcej

 • Informacja nr 17/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 17/2016) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2015 rok » więcej

 • Informacja nr 18/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 18/2016) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) » więcej

 • Informacja nr 13/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2015 » więcej

 • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2015 rok

  Prezes URE, działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy - Prawo energetyczne informuje, że w 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 169,99 zł/MWh. » więcej

 • Informacja nr 14/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 14/2016) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2015 roku » więcej

 • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2015 r.

  Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE poinformował, że w IV kwartale 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 167,36 zł/MWh. » więcej

 • Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

  W IV kwartale 2015 r. średnia cena gazu importowanego do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 87,11 zł/MWh. » więcej