Up
 
 

średnie ceny

 • Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

  W I kwartale 2017 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 83,00 zł/MWh. » więcej

 • Informacja nr 25/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2017) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne » więcej

 • Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

  Informujemy, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wyniosła za I kwartał 2017 r. 164,78 zł/MWh. » więcej

 • Informacja nr 19/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 19/2017) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2016 rok » więcej

 • Informacja nr 20/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 20/2017) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) » więcej

 • Informacja nr 21/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 21/2017) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2016 rok » więcej

 • Informacja nr 22/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 22/2017) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2016 rok » więcej

 • Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

  Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE, w terminie do 31 marca każdego roku, publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku energii. » więcej

 • Informacja nr 17/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 17/2017) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2016 » więcej