Up
 
 

KDT

 • Informacja nr 38/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2016) dla operatorów systemów elektroenergetycznych w sprawie ustania obowiązku przesyłania do Prezesa URE kwartalnych informacji dotyczących opłaty przejściowej » więcej

 • Ustanie obowiązku przesyłania do Prezesa URE kwartalnych informacji dotyczących opłaty przejściowej

  Z dniem 1 lipca 2016 r., na mocy ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, został uchylony art. 16 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT). » więcej

 • Informacja nr 37/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 37/2016) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2015 rok » więcej

 • Korekty kosztów osieroconych za 2015 rok

  Działając na podstawie zapisów ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długookresowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), Prezes URE ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2015 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2015 r. » więcej

 • Informacja nr 34/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34/2016) w sprawie wysokości zaktualizowanych na rok 2017 kwot kosztów osieroconych » więcej

 • Wysokości zaktualizowanych kwot kosztów osieroconych na 2017 rok

  W Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2016 z 28 lipca br. podano zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2017 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. » więcej

 • Średnioważony koszt węgla i średnia cena energii elektrycznej w 2015 r.

  » więcej

 • Informacja nr 30/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2016) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane » więcej

 • Korekta roczna kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2015 r.

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że informacje i dane niezbędne do obliczenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2015 r. powinny być przekazane przez wytwórców i inne podmioty w terminie do 16 maja 2016 r. » więcej

Wybierz Strony