Up
 
 

KDT

 • Informacja nr 41/2015

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 41/2015) w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2016 » więcej

 • Stawki opłaty przejściowej na rok 2016

  Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, Prezes URE poinformował 20 października br. o wysokości stawek opłaty przejściowej. Będą one obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. » więcej

 • Informacja nr 34/2015

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 34/2015) w sprawie korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. » więcej

 • Korekta końcowa kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie

  Prezes URE, działając na podstawie zapisów ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), ustalił wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych Wysokość korekty została określona na kwotę 315 523 707 zł. » więcej

 • Informacja nr 30/2015

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2015) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2014 rok » więcej

 • Korekty kosztów osieroconych za 2014 rok

  Prezes URE, działając na podstawie zapisów ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2014 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2014 r. » więcej

 • Informacja nr 27/2015

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 27/2015) w sprawie wysokości zaktualizowanej na rok 2016 kwoty kosztów osieroconych » więcej

 • Wysokość zaktualizowanej na rok 2016 kwoty kosztów osieroconych

  W Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2015 z 21 lipca br. podano zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2016 r. dla pięciu wytwórców energii elektrycznej, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. » więcej

 • Informacja nr 25/2015

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2015) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane » więcej

Wybierz Strony