Up
 
 

Informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

W związku z upływającym 7 lipca br. terminem na realizację obowiązku zgłoszenia do Prezesa URE pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych, na stronie urzędu zostały opublikowane wskazówki na temat właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra energii z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

Wersja elektroniczna formularza została zamieszczona wraz z informacją na stronie internetowej URE. Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji przedsiębiorstwa oraz przekazać do centrali Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, w terminie najpóźniej do 7 lipca br. Termin zostanie zachowany w przypadku nadania pisma w polskiej placówce pocztowej.

Możliwe jest również przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres: dpc@ure.gov.pl, pod warunkiem skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

Informacje dotyczące obowiązku oraz sposobu wypełniania formularza dostępne są na stronie biznes.gov.pl, która umożliwia złożenie formularza w wersji elektronicznej.

Wersja elektroniczna formularza i objaśnienia w zakresie sposobu jego wypełnienia znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 38/2017 dotyczącej sposobu wypełniania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 29.06.2017