Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dr Leszka Juchniewicza, dotycząca funkcjonowania rynku paliw ciekłych

W związku z informacjami jakie pojawiły się w ostatnich dniach w mediach w sprawie konieczności zaostrzenia kar za sprzedaż paliwa niewłaściwej jakości, Prezes URE informuje, iż w przypadku obrotu paliwami ciekłymi o złej jakości, stanowiącego naruszenie warunków udzielonej koncesji, posiada on dwie możliwości oddziaływania na podmioty koncesjonowane lub ubiegające się o koncesję. Może on stosownie, albo cofnąć koncesję, albo odmówić jej udzielenia. Może także, ale tylko w stosunku do podmiotów koncesjonowanych, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy z działalności koncesjonowanej.

 

W stosunku do przedsiębiorców, którzy wprowadzili do obrotu paliwo o niewłaściwej jakości po raz pierwszy, wszczynane są postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej. W przypadku przedsiębiorców, którzy zrobili to po raz kolejny, prowadzone są postępowania w sprawie cofnięcia koncesji. Należy podkreślić, iż art. 41 ust. 2-4 ustawy – Prawo energetyczne wyraźnie wskazuje, iż cofnięcie koncesji może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia warunków koncesji, a więc nie budzącego żadnych wątpliwości. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki musi zatem traktować każdy przypadek indywidualnie, uważnie oceniając skalę naruszenia. Przy pierwszym naruszeniu, o znacznej skali, Prezes URE wymierza dotkliwe kary pieniężne. Są one tak skalkulowane, aby pozbawić przedsiębiorcę wszystkich uzyskanych korzyści oraz zniechęcić go do podobnych zachowań w przyszłości. Kary wynoszą od 25.000 zł do 500.000 zł.

 

Istotnym problemem jest, iż działania podejmowane przez Prezesa URE, uzależnione są od posiadanych informacji o przypadkach naruszenia warunków koncesji. Informacje takie uzyskiwane są od innych organów i instytucji państwowych, ustawowo uprawnionych do podejmowania działań bezpośrednio na stacjach paliw. Zaliczają się do nich Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy skarbowe i urzędy celne, Policja oraz Inspekcja Handlowa, jednakże tylko ta ostatnia wykazuje się dużym zaangażowaniem w przekazywaniu stosownych informacji do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Na podstawie przekazanych przez Inspekcję Handlową informacji w Urzędzie Regulacji Energetyki w roku 2005 i 2006 podjęto następujące działania:

 

  • 5 przedsiębiorcom odmówiono wydania koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
  • 6 przedsiębiorcom, którym udzielono koncesji, wznowiono postępowanie administracyjne, gdyż po udzieleniu koncesji pojawiły się nowe okoliczności, tj. przed jej udzieleniem wprowadzili oni do obrotu paliwa nie spełniające wymagań jakościowych, a informacja o tym została przesłana już po udzieleniu koncesji,
  • W 17 przypadkach wszczęto postępowanie o cofnięcie koncesji, gdyż jej naruszenia były znaczne lub też dokonywane więcej niż jeden raz,
  • W 108 przypadkach wszczęto postępowania z urzędu o wymierzenie kar pieniężnych. Jedenaście z nich zostało zakończonych wydaniem decyzji uznających, iż poprzez wprowadzenie do obrotu paliw niewłaściwej jakości, koncesjonariusze naruszyli warunki udzielonych koncesji. W związku z tym wymierzono 11 kar pieniężnych na kwotę 1.238.200 zł.

 

 

 

Ponadto w innych sprawach prowadzone są postępowania administracyjne zmierzające do ustalenia przyczyn i okoliczności dokonanego naruszenia oraz wysokości ewentualnej kary pieniężnej. W odniesieniu do pozostałych 77 przedsiębiorców prowadzone są postępowania wyjaśniające w celu ustalenia, czy nadesłane przez Inspekcję Handlową informacje stanowią podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, czy też w sprawie cofnięcia lub odmowy udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

 

Faktem jest, iż tylko w nielicznych przypadkach Prezes URE dysponuje materiałem dowodowym, który stwierdzałby winę przedsiębiorcy w postaci wyroku karnego. W takich przypadkach postępowania karne są często umarzane lub też Prezes URE nie jest informowany o ich prowadzeniu i wynikach. Przesyłane dokumenty nie zawierają informacji o winie przedsiębiorcy – sygnalizują jedynie, iż nastąpiło naruszenie przepisów prawa. W sytuacji, gdy toczy się przed Prezesem URE postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, informacja o stopniu naruszenia miałaby istotny wpływ na wysokość tej kary. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 2005 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił 204 odpowiedzi na zapytania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Policji, prokuratury, urzędów skarbowych i celnych, dotyczących działalności kilkuset przedsiębiorców. Niestety, tylko w nielicznych przypadkach otrzymał on informacje o prowadzonych przez te organy postępowaniach.

 

Jak wynika z powyższego, skuteczne prowadzenie takich postępowań jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy wielu organów i służb państwowych i tylko takie działanie może przyczynić się do eliminowania z rynku nieuczciwych przedsiębiorców. I choć we współpracę taką Prezes URE jest zaangażowany, to jednak nie sposób nie dostrzec konieczności wprowadzenia w ustawie – Prawo energetyczne rozwiązań, które pozwoliłyby na podejmowanie działań adekwatnych do zachowań przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa o niewłaściwej jakości lub paliwa, za które nie został odprowadzony podatek akcyzowy.. Niestety istniejące regulacje prawne dotyczące m.in. udzielania, czy cofania koncesji odwołujące się do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie są skuteczne w stosunku do przedsiębiorców, którzy z pełną świadomością łamią przepisy prawa. Regulacje prawne, które są zawarte w ustawie – Prawo energetyczne są zbyt liberalne i niewystarczające w odniesieniu do obrotu paliwami ciekłymi. Ich uszczegółowienie powinno zatem dotyczyć przede wszystkim zakresu warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorca aby otrzymać koncesję, ale także sposobu i zakresu wykonywanej działalności oraz sytuacji, w których koncesja ta jest cofana.

Data publikacji : 24.02.2006
Data modyfikacji : 29.05.2007

Opcje strony

do góry