Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Urząd Regulacji Energetyki bada przyczyny awarii infrastruktury energetycznej

W związku z nasileniem się w ostatnim czasie awarii urządzeń i sieci elektroenergetycznych Urząd Regulacji Energetyki sprawdzi, czy przedsiębiorstwa dopełniły należytej staranności w celu zagwarantowania wymaganej niezawodności dostaw energii elektrycznej i wywiązały się w tym zakresie z nałożonych na nie przepisami prawa obowiązków.

Prowadzenie czynności wyjaśniających jest działaniem rutynowym, wykonywanym za każdym razem gdy dochodzi do awarii i przerwania ciągłości dostaw energii.

Przedsiębiorstwa energetyczne mają bowiem obowiązek utrzymywać w należytym stanie technicznym obiekty, instalacje i urządzenia tak, aby umożliwiały one dystrybucję energii w sposób ciągły i niezawodny. Nad bezpieczeństwem dostaw oraz wypełnianiem zobowiązań przez przedsiębiorstwa czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który może wymierzyć karę pieniężną za niewypełnienie przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne ich zobowiązań wynikających z postanowień ustawy Prawo energetyczne (art. 56 ust. 1) oraz naruszanie warunków koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Data publikacji : 04.02.2010

Opcje strony

do góry