Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach - technologie przyszłości, inwestycje, efektywność energetyczna

Trwa energetyczna jesień edukacyjna. Reprezentanci URE z Oddziałów Terenowych z Katowic i Krakowa wzięli udział w konferencjach i warsztatach edukacyjnych poświęconych energetyce odnawialnej oraz efektywności energetycznej.

W dniu 3 października 2011 r. w Tychach, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Towarzystwo Obrotu Energią zorganizowały konferencję pod tytułem: „Wyzwania i inwestycje w obszarze energetyki i ciepła a Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej”. Podczas spotkania Marek Miśkiewicz, Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach, wygłosił referat pt.: „Kierunki i zasady zmian funkcjonowania systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii i kogeneracji”.

Dyrektor Południowego OT URE podkreślił, że zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracji powinno prowadzić do rozwoju technologicznego i innowacji, a także do rozwoju gospodarczego kraju. Dążenie do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii i kogeneracji w bilansie zużycia energii elektrycznej wymaga stosowania systemów wsparcia będących gwarancją ich systematycznego rozwoju. Mechanizm wsparcia przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii i w kogeneracji przebiega dwukierunkowo. Z jednej strony kształtuje zasady i zakres obowiązkowego zakupu wytworzonej energii, z drugiej strony, wynikające z wystawionych dokumentów prawa majątkowe są wprowadzane do obrotu m.in. na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

W trakcie konferencji przedstawiciel URE skoncentrował się na dwóch narzędziach wsparcia przedsiębiorców: na uprawnieniu do uzyskiwania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz obowiązku zakupu przez sprzedawcę z urzędu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zobrazowaniu danych o rodzaju i mocy funkcjonujących na danym terenie służy umieszczona na stronie internetowej Urzędu interaktywna mapa odnawialnych źródeł energii. Narzędzie to umożliwia przeglądanie danych w podziale na województwa oraz powiaty. Możliwe jest również przygotowanie zestawień tabelarycznych mocy zainstalowanej w koncesjonowanych instalacjach OZE.

OZE - technologie przyszłości w Zabrzu

Pracownicy URE z Oddziału Terenowego w Katowicach wzięli udział także w konferencji „Odnawialne źródła energii - technologie przyszłości”. Konferencja miała charakter otwarty i była adresowana do mieszkańców Zabrza, przedstawicieli administracji publicznej, producentów i dystrybutorów energii elektrycznej, a także do przedstawicieli biznesu oraz świata nauki.

Podczas konferencji Jolanta Skrago z Południowego Oddziału Terenowego w Katowicach wygłosiła referat pt. „Zasady koncesjonowania odnawialnych źródeł energii - rola i zadania Prezesa URE”.

Do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (z wyjątkiem biogazowni rolniczych oraz źródeł wytwarzających energię elektryczną w oparciu o biogaz rolniczy), a także w źródle kogeneracyjnym niezależnie od wielkości mocy zainstalowanej źródła, czy też ilości energii wyprodukowanej w źródle - niezbędna jest koncesja udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Natomiast wytwórcy energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz wytwórcy biogazu rolniczego muszą dokonać wpisu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, aby móc m.in. korzystać z systemów wsparcia. Z kolei odbiorca, który wytwarza energię elektryczną w odnawialnym źródle energii wyłącznie na własne potrzeby, bez dokonywania sprzedaży energii elektrycznej oraz uzyskania świadectw pochodzenia, nie musi ubiegać się o uzyskanie koncesji.

Uczestnikom spotkania wyjaśniono, że do trybu postępowania w sprawie udzielania koncesji, czy też promesy koncesji mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedsiębiorca, przygotowując wniosek o udzielenie koncesji, czy też promesy koncesji powinien mieć świadomość, że im lepiej jest on przygotowany i kompletny (zawiera wszystkie niezbędne załączniki), tym sprawniej będzie przebiegać proces udzielenia koncesji, czy też promesy koncesji. Zakres przedstawionej dokumentacji dot. OZE zawarty jest w zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu pakiecie informacyjnym, kolejny pakiet informacyjny adresowany jest do przedsiębiorców, zainteresowanych wytwarzaniem energii elektrycznej w kogeneracji.

Konferencja - „Odnawialne źródła energii - technologie przyszłości” zorganizowana przez Urząd Miasta Zabrze odbyła się w dniu 28 września 2011 r.

Warsztaty efektywności w Krakowie

W dniach 25 i 26 sierpnia 2011 r. Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie zorganizował dla przedsiębiorstw działających w ramach holdingu konferencję pn. „Warsztaty Efektywności Energetycznej”.

W pierwszym dniu konferencji tematyka warsztatów dotyczyła działań wynikających z ustawy o efektywności energetycznej w zakresie audytów energetycznych i zasad aplikacji do programów priorytetowych NFOŚiGW: „efektywne wykorzystanie energii” oraz „inteligentne sieci energetyczne”. Do wygłoszenia wykładów i prezentacji Organizatorzy zaprosili m.in.: Jana Rączkę Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Aleksandrę Palczewską i Łukasza Bartuszka z Ministerstwa Gospodarki, Zbigniewa Szpaka i Artura Łazickiego z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz dr Mariusza Sworę, który wygłosił referat na temat innowacyjnej energetyki komunalnej na tle projektów fotowoltaicznych w USA. W drugim dniu konferencji prof. Maciej Kaliski - Wiceminister Gospodarki przedstawił politykę energetyczną Polski na tle wyzwań Unii Europejskiej. Następnie uczestniczący w konferencji eksperci Oddziału Terenowego URE w Krakowie przedstawili referaty: „Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze energetyki” - dyrektor OT URE w Krakowie - dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba, „Mechanizmy wsparcia produkcji energii elektrycznej w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii” - Józef Indyka oraz „Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, Rynek Energii oraz świadomość zmiany sprzedawcy i podejmowanie decyzji w firmie w związku z racjonalizacją kosztów energii” - Magdalena Tokaj.

W dyskusji podsumowującej warsztaty przedstawiciele firm wchodzących w skład holdingu przedstawili działania wynikające ze specyfiki firm, takie jak: wytwarzanie biogazu w oczyszczalniach ścieków, wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystując różnicę poziomu w ramach dostarczania wody wodociągowej czy termiczną utylizację odpadów komunalnych w ramach projektowanej spalarni śmieci, w kontekście działań wynikających z ustaw: ustawy - prawo energetyczne oraz ustawy o efektywności energetycznej. Ponadto tematyka zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, tak w odniesieniu do rachunków indywidualnych osób jak również dla poszczególnych spółek czy grup kapitałowych, była przedmiotem wyjaśnień ze strony ekspertów URE.

Data publikacji : 17.10.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry