Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach. Polkowice, Nałęczów, Poznań, Trzebieszowice...

Planowanie energetyczne w gminach, regulacja w sektorze ciepła, energetyka rozproszona, to tylko niektóre tematy energetycznego transferu wiedzy, który z udziałem URE odbywał się we wrześniu i w październiku

REC 2011 w Nałęczowie

Uczestnicy spotkania - przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, administracji publicznej i odbiorców energii cieplnej rozmawiali o newralgicznych problemach sektora, w tym o polityce energetyczno - klimatycznej Unii Europejskiej i rozszerzonym zakresie obowiązywania Dyrektywy 2003/87/WE oraz znaczeniu nowelizacji dla sektora ciepłowniczego i cen ciepła.

Kolejne tematy poruszane w trakcie trzydniowej konferencji „Rynek Energetyki Cieplnej 2011” dotyczyły m.in. modelu regulacji w obrocie ciepłem, pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na projekty rozwojowe w ciepłownictwie oraz systemów wsparcia dla energetyki rozproszonej. Oddzielne miejsce poświęcono kogeneracji gazowej i wykorzystującej odnawialne źródła energii oraz nowym technologiom w produkcji ciepła.

Na REC 2011 Prezesa URE reprezentowali Tomasz Adamczyk - Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Lublinie oraz Paweł Bogusławski Naczelnik Wydziału ds. Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej w Departamencie Przedsiębiorstw Energetycznych URE, także członek Rady Programowej konferencji.

Przedstawiciel URE wziął udział w pracach grupy tematycznej - „Wybrane aspekty dotyczące wytwarzania i dystrybucji ciepła”, gdzie wspólnie z prof. dr hab. Henrykiem Kaproniem z Politechniki Warszawskiej, zaprezentował kwestie związane z urzędową regulacją obrotem ciepła. Tematem prezentacji był: „Obowiązek_zakupu ciepła wsparciem dla ciepła ze źródeł odnawialnych”. Sesję moderowali prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda - Politechnika Warszawska i prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz - Politechnika Śląska.

Przedstawiciel URE zwrócił uwagę na niewielką zmianę struktury paliw stosowanych do produkcji ciepła od 2002 do 2010 z zaznaczeniem wzrostu stosowania paliw odnawialnych, w tym biomasy. Wskazano, iż o obowiązku zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych stanowi przepis art. 9a ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz § 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Uznanie części ciepła wytworzonego przy wykorzystaniu tzw. współspalania za pochodzące z odnawialnego źródła energii musi być integralnie związane z posiadaniem przez wytwórcę przejrzystego i wiarygodnego systemu gwarantowania pochodzenia ciepła. Systemu, którego weryfikacja (np. opinia niezależnego audytora) w oparciu o istniejący stan prawny, organizacyjny i techniczny wytwórcy potwierdziłaby m.in. jednoznaczność metody obliczania i rozliczania udziału ciepła uznanego za odnawialne w całości wytworzonego ciepła a także wiarygodność układów kontrolno - pomiarowych.

Konferencję „Rynek Energetyki Cieplnej 2011” w Nałęczowie zorganizowała redakcja „Rynku Energii”.

Zrównoważone samorządy w Poznaniu

Z udziałem ekspertów URE odbyło się w Poznaniu II Seminarium „Zrównoważony rozwój gminy: Odpady - Woda i ścieki - Energia elektryczna - Ciepło - Transport ekologiczny - Oszczędzanie i efektywność energetyczna”. Seminarium objął patronatem Prezydent Miasta Poznania, a pomysł na spotkanie w Poznaniu - to transfer wiedzy energetycznych ekspertów do wiedzy do samorządów w zakresie realizacji ustawowych obowiązków i realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego w obszarze zwiększania efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz promowania najnowszych rozwiązań i technologii energooszczędnych, które mogą być wykorzystane przez samorządy.
URE wspierał merytorycznie organizację spotkania, w którym wzięła udział Renata Ocieczek, główny specjalista Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu. Seminarium w Poznaniu było kolejną okazją, do przypomnienia o „Obowiązkach gmin w świetle ustawy - Prawo energetyczne”, w tym o przygotowaniu planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną. Do zadań własnych gminy zgodnie z Ustawą - Prawo energetyczne należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych. Gmina mając założenia do planu i plan zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe może skutecznie zarządzać gospodarką energetyczną, uzyskać środki finansowe na rozwój infrastruktury energetycznej, skutecznie oddziaływać na zmniejszenie kosztów usług energetycznych, osiągnąć wymierne efekty w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego oraz w sposób przemyślany prowadzić działalność gospodarczą. Przedstawiciel URE przekonywał, że tylko właściwa realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo energetyczne i z ustawy o efektywności energetycznej pozwoli spełnić oczekiwania mieszkańców gminy w odniesieniu do rynku pracy, ochrony środowiska, stosunkowo niskich cen energii, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania lokalnych zasobów paliw oraz lepszego wykorzystania lokalnych źródeł energii w tym energii odnawialnej.

Udział w seminarium wzięli przedstawiciele gmin, samorządów wojewódzkich i powiatowych, inwestorów, przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych i energetycznych, instytucji i organizacji działających na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego 3x20, uczelni i firm konsultingowych a także dostawców technologii energetyczno-ekologicznych.

II Seminarium „Zrównoważony rozwój gminy” - 11 października 2011 r. - zorganizowało wydawnictwo „Nowa Energia”.

W Trzebieszowicach

Sektorowi ciepłowniczemu poświęcono seminarium pod tytułem: „Regulacje prawne, prawo energetyczne, prawo budowlane i ich wpływ na nowe przyłączenia i rozliczanie zużycia ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego”. Podczas spotkania w Trzebieszowicach omówiono m. in. wybrane zagadnienia z prawa energetycznego (w tym: obowiązek przyłączania do sieci ciepłowniczych i stosowania wymienników ciepła), projekt przepisów o korytarzach przesyłowych, założenia funkcjonowania tzw. „białych certyfikatów” jako mechanizmu wspierającego wzrost efektywności energetycznej, a także możliwości nowoczesnych technologii w profesjonalnym rozliczaniu zużycia ciepła z miejskiego systemu ciepłowniczego. Przedstawiciel URE - Andrzej Łukasiewicz, główny specjalista z Południowo - Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą we Wrocławiu - wygłosił referat pt.: „Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - zagadnienia wybrane: koncesjonowanie, taryfowanie” przedstawiając kompetencje Prezesa URE wynikające z ustawy - Prawo energetyczne oraz podstawowe zagadnienia związane z procesem taryfowania i koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych.

„Zielony Feniks” z Polkowic

Już po raz trzeci gmina Polkowice oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” zorganizowały Forum Ekoenergetyczne w Polkowicach. Patronat Honorowy nad trzecią edycją Forum objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jak co roku w ramach licznych spotkań, uczestnicy III Forum Ekoenergetycznego wzięli udział m. in.: w konferencji naukowej „Energetyka rozproszona - partner samorządu lokalnego”, Warsztatach Dobrych Praktyk, panelu centralnym o tematyce „Rolnictwo energetyczne - społeczne aspekty rozwoju ekoenergetyki” i specjalistycznym seminarium dla producentów biomasy. Podczas III Forum Ekoenergetycznego, URE tradycyjnie wspierało samorządy. W ramach seminarium dla pracowników urzędów gmin w zakresie oceny projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, wykład wygłosił Mirosław Kaczmarek - starszy specjalista Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu. Ekspert URE przedstawił prezentację zatytułowaną „System Certyfikacji OZE”. W toku dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniu i spowodowała spore zainteresowanie słuchaczy, omawiane były problemy związane z systemem wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach i relacjami wytwórców z Urzędem Regulacji Energetyki. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na horyzont czasowy obowiązywania rozporządzenia regulującego wspieranie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji i ryzyko, wynikające z braku odpowiednich regulacji prawnych, związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii oraz źródła kogeneracyjne.
III Forum Ekoenergetyczne w Polkowicach odbywało się w dniach 16-17 września 2011 r.

Data publikacji : 31.10.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry