Up
 
 

Aktualności

 • 15.11.2018

  Zmiany cen energii w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami innymi niż gospodarstwa domowe

  W związku z informacjami przekazywanymi przez odbiorców energii elektrycznej innych niż gospodarstwa domowe, dotyczącymi wzrostu cen energii elektrycznej w trakcie trwania umowy, przypominamy, że oferta przedsiębiorstw skierowana do tych odbiorców nie podlega obowiązkowi przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfy w obrocie energią elektryczną. Jest to oferta rynkowa, która może być dowolnie kształtowana przez sprzedawcę. » więcej

 • 14.11.2018

  Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

  W III kwartale 2018 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 96,71 zł/MWh. » więcej

 •  
 • 08.11.2018

  Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej i gazu po zaprzestaniu działalności przez Energetyczne Centrum

  Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń od odbiorców energii i gazu dotyczących kwestii związanych z rozliczeniem, w tym możliwością odzyskania nadpłaty za energię elektryczną lub paliwo gazowe od przedsiębiorstwa Energetyczne Centrum S.A., które zaprzestało w pierwszej połowie września 2018 r. działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, informujemy, że konsumenci, którzy mieli zawarte umowy z Energetycznym Centrum S.A., powinni zapłacić za energię elektryczną na rachunek tej Spółki za okres do 10 września 2018 r., natomiast z tytułu sprzedaży paliwa gazowego za okres do 11 września 2018 r. » więcej

 • 08.11.2018

  Zmiana terminu aukcji AZ/9/2018

  » więcej

 •  
 • 06.11.2018

  Aktualizacja rejestru MIOZE

  Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE. » więcej

 • 02.11.2018

  Wzór oświadczenia dla odbiorców przemysłowych (CHP)

  Realizując przepisy ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE do dnia 31 grudnia 2018 r. sporządzi i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykaz odbiorców przemysłowych (w rozumieniu art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne), którzy do dnia 30 listopada 2018 r. złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne. » więcej

 •  

Wybierz Strony

Archiwum