Up
 
 

Departament Komunikacji Społecznej

Do podstawowych zadań Departamentu należy wspieranie Prezesa w zakresie realizacji ustawowych obowiązków w obszarze regulacji energetyki.

Zasadniczym zadaniem Departamentu jest kształtowanie i realizacja polityki informacyjnej oraz dbanie o wizerunek Urzędu, w tym identyfikację wizualną.

Departament inicjuje i prowadzi kampanie informacyjne, realizuje projekty edukacyjne, promocyjne i wydawnicze, w tym cyklicznie wydaje Biuletyny Urzędu Regulacji Energetyki i Biuletyny branżowe.

Odpowiedzialny jest także za współpracę ze środkami masowego przekazu, przygotowywanie przeglądów prasy, informacji, sprostowań i polemik kierowanych do mediów oraz środowisk zainteresowanych.

Departament redaguje i zarządza serwisami internetowymi Urzędu, w tym Biuletynem Informacji Publicznej.

Departament współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi oraz organizacjami reprezentującymi interesy odbiorców i przedsiębiorców, prowadząc działania zmierzające do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz paliw gazowych i ciekłych w Polsce, a także roli regulatora. Koordynuje udział Prezesa URE w wydarzeniach konferencyjnych, wystawowych czy szkoleniowych, w tym odpowiada za przyznawanie patronatów honorowych.

Ponadto do zadań Departamentu należy przygotowywanie zbiorczych informacji o realizacji poszczególnych zadań Prezesa oraz koordynowanie przygotowania opracowań porównawczych dotyczących energetyki w ramach krajowego i europejskiego rynku paliw gazowych i energii elektrycznej, także poprzez publikację corocznych sprawozdań i raportów.

Departament, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, koordynuje proces przygotowania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie i/lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Odpowiada również za koordynację przygotowywania odpowiedzi na interpelacje czy zapytania posłów i senatorów, dezyderaty komisji sejmowych i senackich, a także rozpatrywania petycji składanych do Urzędu.

W ramach Departamentu funkcjonuje Wydział ds. Komunikacji Społecznej oraz Stanowisko ds. Kontaktów z Mediami.

Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Dyrektor: Beata Wereszczyńska
tel.: 22 487 55 90
fax: 22 378 11 54
e-mail: dsk@ure.gov.pl
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 19.02.2013