Up
 
 

Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła odpowiedzialny jest za rozpatrywanie wniosków przedsiębiorstw energetycznych o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej albo ciepła oraz przygotowywanie projektów stosownych decyzji. Departament kontroluje również poprawność stosowania taryf przez te przedsiębiorstwa energetyczne.

Departament rozpatruje także sprawy sporne pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, mające związek ze stosowaniem zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla energii elektrycznej albo ciepła.

Jednym z podstawowych zadań Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła jest ustalanie metod kontroli efektywności przedsiębiorstw energetycznych i przygotowywanie projektów działań dla poprawy ich efektywności.

Kluczowym zadaniem Departamentu jest udzielenie koncesji na obrót i dystrybucję energii elektrycznej, wyznaczanie operatorów elektroenergetycznej sieci przesyłowej (po wcześniejszym przyznaniu przez Prezesa URE certyfikatu niezależności przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej) i dystrybucyjnej, oraz uzgadnianie z przedsiębiorstwami zajmującymi się przesyłaniem lub dystrybucją planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, a także monitorowanie sprawozdań z ich realizacji. Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła kontroluje także utrzymywanie obowiązkowych zapasów paliw przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła. Ponadto Departament ten zajmuje się udzielaniem koncesji w zakresie wytwarzania, obrotu czy przesyłania i dystrybucji ciepła dla niektórych przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Kolejnym podstawowym zadaniem Departamentu są kwestie związane ze statystką publiczną oraz publikacją wskaźników służących do regulacji rynku ciepła.

Do zadań tego Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła należy również opracowywanie metodyki analiz porównawczych oraz projekcji finansowych dla potrzeb regulacji przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, a także przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Departament monitoruje wypełnianie przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej i udostępnianiem sprawozdań finansowych.

Ponadto Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła zajmuje się uzgadnianiem planów wprowadzania ograniczeń w dostawie i poborze energii elektrycznej i ich aktualizacją opracowanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła realizuje również obowiązki wynikające z przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Dyrektor: Adam Dobrowolski
Zastępca Dyrektora: Elżbieta Bytniewska
tel.: 22 487 57 10
fax: 22 378 12 98
e-mail: dre@ure.gov.pl
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 19.02.2013