Up
 
 

Departament Rynku Paliw Gazowych

Departament Rynku Paliw Gazowych jest odpowiedzialny za:

  • udzielanie koncesji na przesyłanie, dystrybucję, magazynowanie, obrót paliwami gazowymi, w tym obrót gazem ziemnym z zagranicą, skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego oraz kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji,
  • zatwierdzanie taryf dla paliw gazowych, kontrolowanie poprawności stosowania taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz rozpatrywanie spraw spornych dotyczących stosowania zatwierdzonych taryf,
  • wyznaczanie operatorów systemu: przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub operatora systemu połączonego oraz operatora sieci transportowej dwutlenku węgla,
  • decyzje w sprawie przyznania (lub jej odmowy) certyfikatów niezależności, udzielanie zgody na budowę gazociągu bezpośredniego,
  • uzgadnianie z przedsiębiorstwami zajmującymi się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, a także monitorowanie realizacji tych planów poprzez analizę sprawozdań z ich realizacji,
  • kontrolowanie utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą i dokonujące przywozu gazu ziemnego oraz którym zlecono utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego,
  • opracowywanie metodyki analiz porównawczych oraz projekcji finansowych dla potrzeb regulacji przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych,
  • monitorowanie wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej i udostępnianiem sprawozdań finansowych,
  • uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego i ich aktualizacja, opracowywanych przez operatorów systemów przesyłowych, dystrybucyjnych oraz systemów połączonych gazowych.
Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
Dyrektor:  Jacek Loret 
Zastępca Dyrektora: Teresa Kubacka
tel.: 22 487 57 40
fax: 22 378 12 94
e-mail: drg@ure.gov.pl
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 19.02.2013