Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obywatelskie Forum Energetyczne w Londynie

Wdrożenie III pakietu wzmocni pozycję odbiorców energii

Obywatelskie Forum Energetyczne otworzył Lord Mogg - przewodniczący CEER i Rady Regulatorów ACER, przemawiający również w imieniu gospodarza forum - Ofgem. Gości powitali także, za pośrednictwem wideowiadomości, Komisarz UE ds. Energii Guenther Oettinger i Komisarz UE ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów John Dalli. Podczas wystąpień powitalnych podkreślano, że konsumenci powinni znajdować się w centrum polityki energetycznej UE, a Forum Londyńskie ma w tym kontekście do spełnienia kluczową rolę. Apelowano także o lepszą współpracę regulatorów z organizacjami konsumenckimi w całej Europie.

W prowadzonych przez Komisję Europejską obradach Forum udział wzięli reprezentanci europejskich i lokalnych stowarzyszeń konsumentów, przedstawiciele państw członkowskich UE, regulatorów energetyki, Wspólnoty Energetycznej i Norwegii, a także reprezentanci sektorów energii elektrycznej i gazu oraz rzecznicy odbiorców.

Tematycznie Forum było podzielone na cztery sesje: postępowanie w sprawach skarg konsumenckich, ze szczególnym naciskiem na alternatywne (pozasądowe) mechanizmy rozstrzygania sporów; konkurencyjny detaliczny rynek energii, i wynikające z niego korzyści dla konsumentów takie jak: zmiana dostawcy energii, rozliczanie rachunków, informacja o cenach i wzmocnienie pozycji konsumenta; inteligentne systemy pomiarowe w energetyce oraz reakcja na bodźce popytowe.

W trakcie spotkania podkreślano, że z powodu braku pełnej implementacji unijnych dyrektyw składających się na tzw. III pakiet energetyczny, regulatorzy energetyki w wielu przypadkach nie posiadają uprawnień koniecznych do monitorowania i odpowiedniego postępowania ze skargami konsumenckimi. Wezwano równocześnie państwa członkowskie UE do wyposażenia instytucji regulacyjnych w odpowiednie zasoby, umożliwiające im właściwą ochronę odbiorców. Brak implementacji przepisów unijnych do prawa krajowego w niektórych państwach członkowskich UE skutkuje również osłabieniem pozycji odbiorcy energii. Jedną z najistotniejszych kwestii jest zatem wprowadzenie do prawa krajowego definicji odbiorcy wrażliwego. Komisja Europejska zapowiedziała przyjęcie w nadchodzących miesiącach inicjatywy ws. alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, czerpiącej z najlepszych praktyk i rozwiązań przyjętych w państwach członkowskich, oraz utworzenie grupy roboczej w ramach DG SANCO (Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów), której zadaniem będzie zdefiniowanie kryteriów zwiększających transparentność w zakresie prezentacji ofert cenowych.

Zdaniem uczestników Forum właściwa implementacja przepisów III pakietu energetycznego znacznie wzmocni pozycję odbiorcy energii w UE. Niebagatelne znaczenie w tym zakresie mają również inicjatywy podejmowane przez Komisję Europejską i CEER, mające na celu wypracowanie rozwiązań wspólnych dla całej UE. W trakcie spotkania wezwano również organizacje konsumenckie do większego zaangażowania w prace regulatorów, mające na celu wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku energii. Z podobnym apelem wystąpiły organizacje konsumenckie. O jakości współpracy decyduje włączanie przedstawicieli konsumentów do prac na możliwie wczesnym etapie.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że przebieg kolejnej - czwartej już edycji - Annual Meeting pokazuje jak korzystna była decyzja o powstaniu Forum. Powodzenie prac na rzecz konsumentów ułatwia wspólna definicja problemów, wzajemnie zrozumienie i zgoda co do większości priorytetów i pożądanych kierunków działania. Wyjątkiem na tym tle pozostaje, pokazująca różnicę zdań, dyskusja w sprawie wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych, podczas której przedstawiciele konsumentów wskazywali na potrzebę rzetelnej informacji i pogłębionych analiz korzyści i kosztów.

***

4 Roczne Spotkanie Obywatelskiego Forum Energetycznego odbyło się w dniach 26-27 października 2011 r., w Londynie. Forum Londyńskie powstało w październiku 2008 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Data publikacji : 17.11.2011
Data modyfikacji : 17.11.2011

Opcje strony

do góry