Nawigacja

2003

  • Od 1 stycznia do obowiązków Prezesa URE dodano wyznaczanie operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych (OSP i OSD). Pierwsze wnioski o wyznaczenie OSP (gazowego i elektroenergetycznego) złożyły spółki PGNiG oraz PSE. Ponieważ jednak nie powstały w nich struktury spełniające warunki dla OSP określone w Prawie energetycznym, obie spółki wycofały wnioski.
  • 28 stycznia Rada Ministrów przyjęła dokument „Aktualizacja programu wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce”, określający zakres działań zmierzających do: poprawy efektywności funkcjonowania spółek energetycznych, wzmocnienia ich pozycji kapitałowej oraz wzrostu jakości usług i dostaw energii elektrycznej świadczonych odbiorcom.
  • 4 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (tzw. zasada TPA).

 

  • 16 kwietnia w Atenach Polska podpisała Traktat akcesyjny, który stanowił prawną podstawę przystąpienia do Unii Europejskiej. Przyjęto wówczas zobowiąza­nia energetyczne dotyczące m.in. zwiększania udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii (do 2010 r. 7,5 proc. energii w krajowym bilansie zużycia energii elektrycznej brutto miało pochodzić z OZE).

 

Data publikacji : 07.03.2022

Opcje strony

do góry