Nawigacja

2005

  • W styczniu operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego rozpoczął udostępnianie transgranicznych zdolności przesyłowych na połączeniach synchronicznych z Republiką Czeską i Niemcami w ramach skoordynowanych aukcji.
  • 3 maja weszła w życie kompleksowa nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, wprowadzona ustawą z 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zmiany w regulacjach podyktowane były koniecznością implementacji dwóch dyrektyw unijnych: 2003/55/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003 r.) oraz 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003 r.). Obie te dyrektywy miały stworzyć warunki do rozwoju konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i  gazu. W wyniku ich implementacji wprowadzono do polskiego porządku prawnego m.in. obowiązek prawnego wydzielenia operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych oraz zapewnienia usług powszechnych, tzw. usługi kompleksowej, obejmującej zarówno sprzedaż energii elektrycznej, jak i świadczenie usługi dystrybucyjnej dla gospodarstw domowych i odbiorców, którzy nie korzystają z uprawnienia do wyboru sprzedawcy (szczegółowy wykaz nowych obowiązków nałożonych na regulatora podany jest na str. 3-4 Sprawozdania z działalności Prezesa URE w 2005 r.)
  • Poszerzono również katalog spraw spornych, rozpatrywanych przez Prezesa URE ‒ do sporów o odmowę zawarcia umowy sprzedaży paliw i energii, umowy o przyłączenie do sieci i umowy przesyłowej, dodano spory dotyczące umów o świadczenie usługi transportu gazu ziemnego, o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych oraz o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego.z
  • Rozszerzeniu uległ także katalog kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa URE.
  • Do zakresu obowiązków Prezesa URE dodano kontrolowanie wypełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE). W kompetencjach regulatora skupiono wszystkie elementy związane z kontrolowaniem wypełniania tego obowiązku, od decyzji o udzieleniu koncesji na wytwarzanie energii w OZE, poprzez wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia oraz związaną z tym wymianę informacji z podmiotem prowadzącym giełdę towarową, publikację zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej, po system kar za niewypełnienie tego obowiązku.
  • Zmiana ustawy ‒ Prawo energetyczne przywróciła wymóg okresowego (co 5 lat) sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych, co skutkowało koniecznością powoływania większej liczby komisji kwalifikacyjnych.
  • Prezes URE został również włączony w proces inwestycyjny związany z budową gazociągów bezpośrednich lub linii bezpośrednich, poprzez udzielanie zgody na budowę jeszcze przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
  • 1 lipca Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o., decyzją Prezesa URE, został wyznaczony operatorem systemu przesyłowego gazowego.

 

Data publikacji : 22.03.2022

Opcje strony

do góry