Nawigacja

2007

  • Od 1 lipca wszyscy odbiorcy mogli zacząć korzystać z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu (tzw. zasada TPA, która oznacza możliwość korzystania z sieci energetycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej lub gazu).
  • Od 1 lipca obowiązek sprzedaży energii elektrycznej dotyczył wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych; podmiotem zobowiązanym do tej sprzedaży został sprzedawca z urzędu czyli przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe (sprzedaż i dystrybucja) odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.
  • 4 sierpnia weszła w życie ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, która nałożyła na Prezesa URE nowe zadania m.in. kalkulowanie stawki opłaty przejściowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 tej ustawy oraz ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, zaktualizowanej na dany rok kwoty kosztów osieroconych, a także wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych dla uprawnionych wytwórców.
Data publikacji : 04.04.2022

Opcje strony

do góry