Nawigacja

2013

 

  • Rozpoczęły się prace nad nowym modelem regulacji operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, który miał zacząć obowiązywać w 2016 r. Zgodnie z przyjętym założeniem, nowe zasady regulacji miały uwzględniać nie tylko aktualizację podejścia do wyznaczania średnioważonego kosztu kapitału oraz ocenę efektywności przedsiębiorstw w zakresie kosztów operacyjnych i wolumenu różnicy bilansowej, lecz również wprowadzenie elementów regulacji jakościowej.
  • 22 lipca regulator uznał segment hurtowego obrotu gazem jako spełniający przesłanki do uznania go za rynek konkurencyjny
    (wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne, posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi, otrzymały możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf na paliwa gazowe w zakresie ich sprzedaży do przedsiębiorstw energetycznych, nabywających je w ramach obrotu paliwami gazowymi. Wniosek o uzyskanie takiego zwolnienia przedsiębiorcy składają do Prezesa URE).
  • 29 sierpnia Prezes URE rozstrzygnął pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
  • 11 września wszedł w życie tzw. mały trójpak energetyczny. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wdrożyła ‒ bardziej kompleksowo niż dotychczas ‒ przepisy unijne promujące wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz regulujące wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego. Zapoczątkowała również proces przyznawania operatorom systemów przesyłowych certyfikatów niezależności (szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian podany jest na stronie SEJMU).
  • 4 listopada wszedł w życie pierwszy kodeks sieciowy ws. mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych gazu (Capacity Allocation Mechanisms Network Code, CAM NC), który był zwieńczeniem prac na rzecz harmonizacji zasad funkcjonowania rynków i sieci.
  • TOE oraz PTPiREE, działając pod patronatem i we współpracy z Prezesem URE, sfinalizowały prace nad przygotowaniem i wdrożeniem wzoru generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K). GUD-K to umowa zawierana pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej, który na podstawie umowy kompleksowej sprzedaje energię elektryczną i zapewnia jej dystrybucję odbiorcom przyłączonym do sieci tego operatora.
  • 13 grudnia nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa URE – Marka Woszczyka zastąpił Maciej Bando.
Data publikacji : 16.05.2022
Data modyfikacji : 17.05.2022

Opcje strony

do góry