Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/25-lecie-ure/25-lat-ure-z-kartek-kalend/10315,2014.html
16.07.2024, 20:56

2014

 • Prezes URE został zaproszony do udziału w pracach Komitetu Stałego Rady Ministrów.
 • W całym roku prowadzono prace nad kolejnymi nowelizacjami przepisów ustawy – Prawo energetyczne. Do najistotniejszych zmian – w obszarze kompetencji Prezesa URE – należy zaliczyć:
  • wyodrębnianie nowego rodzaju koncesji – na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,
  • wprowadzenie nowej instytucji ­– zabezpieczenia majątkowego będącego warunkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,
  • przywrócenie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  • umożliwienie wykonywania obowiązku publicznej sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego (tzw. obligo giełdowe) przez przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, o którym mowa w art. 49b ustawy – Prawo energetyczne,
  • uprawnienie Prezesa URE do wydawania opinii eksperckiej na rzecz organów ochrony środowiska przy wydawaniu tzw. pozwolenia zintegrowanego, dotyczącej skutków ekonomicznych, w tym wpływu na opłacalność wytwarzania energii, i kryterium wprowadzenia zastosowania do regulacji źródeł spalania tzw. drugiej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 • 25 kwietnia wydzielono PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z grupy kapitałowej PGNiG S.A.
 • Prezes URE wydał decyzję o udzieleniu certyfikatu niezależności operatorom systemów przesyłowych: 4 czerwca PSE S.A. oraz 22 września OGP Gaz-System S.A.
 • 1 sierpnia nastąpiła zmiana w sposobie rozliczania zużycia gazu ziemnego. Wszyscy odbiorcy będą rozliczani na podstawie faktycznego zużycia energii wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh), a nie na podstawie dostarczonej objętości gazu (m3).
 • Znowelizowano ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Do istotnych zmian zaliczyć należy wprowadzenie przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej: nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu biokomponentów oraz poświadczania spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju i kwestie dotyczące zasad certyfikowania.
 • W URE opracowane zostały Zbiory Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych, które sprzedawcy energii elektrycznej i gazu są zobowiązani dostarczać do odbiorców w gospodarstwach domowych. Obowiązek ten wszedł w życie 11 września i obowiązuje do dnia dzisiejszego.

 

 

Data publikacji : 23.05.2022

Opcje strony