Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/25-lecie-ure/25-lat-ure-z-kartek-kalend/10340,2015.html
16.04.2024, 22:40

2015

 

 

  • 19 maja Prezes URE przyznał OGP Gaz-System S.A. certyfikat niezależności w modelu ISO w związku z wykonywaniem przez tę spółkę funkcji OSP na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa Zachodnia.
  • 11 sierpnia Rada Ministrów, na wniosek Ministra Gospodarki, ze względu na trudną sytuację w krajowym systemie elektroenergetycznym, zdecydowała o wprowadzeniu na terytorium całego kraju ‒ do końca sierpnia ‒ ograniczeń w  dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Dotyczyły one dużych odbiorców energii elektrycznej, tj. takich, dla których wielkość mocy umownej określona w umowach ustalona została powyżej 300 kW (głównie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz handlowo-usługowe).
  • 23 września ACER wydała opinię w sprawie nieplanowanych przepływów energii, w której zalecono wdrożenie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej metody łączenia rynków krajowych, z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii w sieci tzw. Flow-Based Market Coupling (szczegóły na stronie 103 Sprawozdania z działalności Prezesa URE w 2015 r.).
  • 30 października weszły w życie przepisy, które umożliwiły Prezesowi URE egzekwowanie rozporządzenia REMIT, mającego na celu identyfikację i zapobieganie manipulacjom na hurtowych rynkach energii.
  • 27 listopada utworzone zostało Ministerstwo Energii (z wydzielenia komórek organizacyjnych byłego Ministerstwa Gospodarki), obsługujące dział administracji rządowej Energia oraz dział Gospodarka złożami kopalin.
  • 31 grudnia weszła w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, która miała zapewnić funkcjonowanie systemu wsparcia inwestycji „proefektywnościowych” w 2016 r.
  • Prezes URE zatwierdził metody alokacji zdolności przesyłowych na połączeniach ze Szwecją (SwePol Link) oraz Litwą (LitPol Link).
  • URE zakończył prace nad tzw. regulacją jakościową, której celem była poprawa jakości świadczonych odbiorcom usług dystrybucji m.in. poprzez: poprawę jakości i niezawodności dostarczania energii, jakości obsługi odbiorców oraz zapewnienie optymalnego poziomu efektywności realizowanych inwestycji.
  • 12 grudnia, podczas szczytu klimatycznego w Paryżu (COP21), blisko 190 państw podpisało pierwsze w historii uniwersalne porozumienie w dziedzinie klimatu. W dokumencie określono ogólnoświatowy plan działania, którego celem było ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążenie do utrzymania go na poziomie 1,5°C.
Data publikacji : 30.05.2022
Data modyfikacji : 30.05.2022

Opcje strony