Nawigacja

2016

  • 20 maja uchwalono ustawę o efektywności energetycznej – zmodyfikowała ona dotychczasowy model wspierania działań w zakresie efektywności, dostosowany do unijnych wymagań określonych dyrektywą o efektywności energetycznej. Ustawa przewidywała dwa zasadnicze obszary działań regulacyjnych: w odniesieniu do systemu wsparcia efektywności energetycznej i obowiązkowego audytu przedsiębiorstw (szczegóły na str. 16-17 Sprawozdania z działalności Prezesa URE w 2016 r.).
  • W czerwcu weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła definicję klastra energii, uszczegółowiła sposób jego funkcjonowania oraz doprecyzowała informacje o oddzielnym koszyku aukcyjnym na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii przez członków klastra.
  • 1 sierpnia wszedł w życie tzw. Pakiet paliwowy, na który składała się nowelizacja ustaw o VAT i akcyzie, Prawa energetycznego oraz ustawy o zapasach paliw. Nadrzędnym celem Pakietu paliwowego była walka z szarą strefę na tym rynku, zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Nowe rozwiązania miały także uniemożliwić unikanie i nieprzestrzeganie obowiązku posiadania i przestrzegania warunków koncesji na obrót paliwami z zagranicą udzielonej przez Prezesa URE.
  • 9 listopada ogłoszono ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, na podstawie której powołano Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE.
  • 8 grudnia ogłoszono nowelizację ustawy – Prawo energetyczne, która przewidywała rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia taryf nie dotyczył sprzedaży paliw gazowych: w punkcie wirtualnym, w postaci skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz paliw gazowych sprzedawanych w trybie przetargów, aukcji lub zamówień publicznych. 1 października 2017 r. zniesiony został obowiązek ustalania i zatwierdzania przez Prezesa URE taryf dla paliw gazowych sprzedawanych pozostałym grupom odbiorców, za wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych, dla których ceny gazu miały zostać uwolnione dopiero od 1 stycznia 2024 r.
  • 30 grudnia przeprowadzono w URE pierwsze aukcje OZE za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej.
Data publikacji : 06.06.2022

Opcje strony

do góry