Nawigacja

Komisje kwalifikacyjne

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Zgodnie z zapisem art. 54 ustawy Prawo energetyczne, specjaliści zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach Prawa energetycznego powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez stosowne komisje kwalifikacyjne. Komisje kwalifikacyjne co 5 lat powołują: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, ministrowie i Szefowie Agencji, o których mowa w art. 21a ustawy prawo energetyczne - w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych, elektrycznych i cieplnych w jednostkach organizacyjnych, podległych tym ministrom lub Szefom Agencji lub przez nich nadzorowanych oraz minister właściwy do spraw transportu - w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego.

Na stronach Urzędu Regulacji Energetyki publikujemy wykaz komisji kwalifikacyjnych zawierający: skład osobowy komisji, zakres uprawnień komisji, numer i obszar działania komisji, oznaczenie jednostki, przy której została powołana komisja oraz obszar działania komisji z identyfikatorem województwa.

Publikowany na stronach URE wykaz komisji kwalifikacyjnych będzie sukcesywnie uzupełniany.

do góry