Nawigacja

I etap: Prezes URE zaprasza do konsultacji publicznych

Model zasad zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła na lata 2012-2015

Prezes URE podjął działania zmierzające do wypracowania jednolitych zasad sposobu ustalania i uwzględniania w taryfach dla ciepła uzasadnionego zwrotu z kapitału (kosztu kapitału).

Opracowane zasady Prezes URE przekazuje do konsultacji publicznych, w celu szerszego poznania i rozważenia stanowisk podmiotów, które zostaną objęte wypracowanymi zasadami.

Zaprezentowany model nie narusza praw właścicielskich, a jednocześnie wprowadza mechanizmy, które powinny zachęcać przedsiębiorców, by część środków pozyskanych od odbiorców została ponownie zainwestowana w działalność ciepłowniczą.

Wypracowany model służyć ma realizacji kierunków Polityki energetycznej Polski do2030 roku, który to dokument przyjęty został przez Radę Ministrów. W odniesieniu do działalności ciepłowniczej celami tymi są w szczególności: poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, a także ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.Natomiast założeniem leżącym u podstawmerytorycznego kształtu wypracowanego modelu jest zapewnienie - dzięki jego zastosowaniu - powiązania poziomu przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze z poziomem efektywności ich funkcjonowania, przy założeniu, że - zasadniczo - efekty optymalizacji kosztów powinny pozostać w tych przedsiębiorstwach.

Prezes URE zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Modelu dotyczącego zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2012-2015. Uwagi prosimy kierować na adres: konsultacje.zwrot@ure.gov.pl do dnia 30 września br. z wykorzystaniem załączonego formularza.

Rozwój sektora w interesie odbiorców

Celem strategicznym Prezesa URE jest takie kształtowanie warunków funkcjonowania sektora ciepłowniczego, które umożliwi sektorowi stabilny i zrównoważony rozwój, przy pełnym uwzględnieniu interesów odbiorców. Realizacja tego celu wymaga prowadzenia regulacji wobec przedsiębiorstw regulowanych na jasnych i przejrzystych zasadach - znanych sektorowi. Ich efektem powinno być budowanie wzajemnych relacji w oparciu o metody dochodzenia do porozumienia w kwestiach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania sektora ciepłowniczego i zadań organu regulacyjnego. Z tego właśnie powodu, we współpracy z organizacjami przedsiębiorców (tj. Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych) na początku 2011 r. powołany został Zespół, którego zadaniem miało być wypracowanie projektu modelu ustalania wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału (kosztu kapitału). W trakcie prac tego Zespołu nie udało się jednak osiągnąć rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez wszystkie strony tego procesu.

W związku z powyższym Prezes URE zaprasza Interesariuszy do udziału w konsultacjach społecznych by przedyskutować zaproponowane rozwiązania, jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji w zakresie wyboru jednolitej metody - ustalania poziomu uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność regulowaną.

Data publikacji : 03.08.2012
Data modyfikacji : 06.12.2013

Opcje strony

do góry