Nawigacja

III etap: Model zasad zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła na lata 2012-2015 - końcowy etap konsultacji publicznych

Prezes URE przedstawia projekt modelu zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2013-2015, wypracowany w wyniku konsultacji publicznych, przeprowadzonych w 2012 r. z myślą o rozwoju sektora ciepłowniczego, prowadzeniu otwartej i transparentnej polityki regulacyjnej, także w kontekście budowania właściwych relacji z podmiotami regulowanymi.

Proponowany model nie narusza praw właścicielskich do dysponowania zyskiem przedsiębiorstwa, a jedynie wprowadza mechanizmy, które powinny zachęcać, by część środków pozyskanych przez przedsiębiorstwo energetyczne od odbiorców w ramach skalkulowanej w taryfie kwoty zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą, została ponownie zainwestowana w tę działalność.

Zgodnie z  założeniem, wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych w modelu pozwoli odpowiedzieć na wyzwania stojące przed sektorem ciepłowniczym w związku z realizacją kierunków Polityki energetycznej Polski do 2030 r. Wypracowany model ma się zatem przyczynić do poprawy efektywności energetycznej, wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz do ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko. Ponadto służyć ma także tworzeniu odpowiednich mechanizmów stymulujących przedsiębiorstwa ciepłownicze do działań, jakie byłyby podejmowane przez te przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji.

Pod względem merytorycznym, zastosowanie modelowych rozwiązań ma pozwolić na powiązanie poziomu przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze z poziomem efektywności ich funkcjonowania, przy założeniu, że efekty optymalizacji kosztów pozostaną w tych przedsiębiorstwach.

Zaproponowany model powinien tworzyć przedsiębiorstwom energetycznym transparentne i stabilne otoczenie regulacyjne poprzez określenie sposobu ustalania zarówno zwrotu z kapitału, jak i przychodu regulowanego.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem modelu oraz zestawienia uwag i propozycji zgłoszonych w toku konsultacji prowadzonych w minionym roku, a także do udziału w ostatnim etapie konsultacji.

Interesariusze będą mieli możliwość przedstawienia dodatkowych uwag na temat proponowanego przez Prezesa URE modelu, podczas zorganizowanych w tym celu warsztatów, które odbędą się 18 lutego 2013 r., o godzinie 1200,w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w  Warszawie (ul. Chłodna 64, pokój 213).

Prosimy o zgłaszanie propozycji udziału w warsztatach na adres e-mail: konsultacje.zwrot@ure.gov.pl.

Data publikacji : 30.01.2013
Data modyfikacji : 06.12.2013

Opcje strony

do góry