Nawigacja

Kontrola realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia tzw. zielonego, kogeneracyjnego (żółtego, czerwonego, fioletowego) i efektywnościowego (białego) za 2015 r.

W celu kontroli realizacji - za 2015 rok - obowiązku w zakresie:

  1. uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego (art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne - w brzmieniu obowiązującym do 3 kwietnia 2015 r. oraz art. 188 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii),
  2. uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia z kogeneracji (art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne - w brzmieniu obowiązującym do  3 kwietnia 2015 r. oraz art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne - w brzmieniu obowiązującym od 4 kwietnia 2015 r.),
  3. uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej (art. 12 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej - obowiązującej do 30 września 2016 r.)

URE przygotował stosowną ankietę, którą zobowiązane są wypełnić przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące sprzedaż energii elektrycznej i/lub ciepła i/lub gazu ziemnego w 2015 r.

Szczegóły znajdują się w poniżej zamieszczonym piśmie skierowanym do przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym.

Informujemy, że 21 dniowy termin udzielenia odpowiedzi liczony jest od momentu otrzymania ww. pisma drogą pocztową.

Wypełnione tabele (załączniki), oświadczenia, dowody wniesienia opłaty skarbowej i opłat zastępczych oraz wszystkie dodatkowe informacje należy przesłać w formie listownej na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Al. Jerozolimskie 181 (Budynek A)
02-222 Warszawa

i dodatkowo wypełnione tabele (załączniki) w wersji elektronicznej (w formacie Excel) należy przesłać na adres e-mail: ankiety@ure.gov.pl.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Departamentem Efektywności Energetycznej i Kogeneracji pod numerami tel. 22 487 55 93 lub 22 487 57 34.

Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące wyłącznie działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej, które w 2015 r. nie sprzedawały energii elektrycznej do odbiorców końcowych a wytworzoną we własnym źródle energię elektryczną sprzedawały wyłącznie do podmiotów, które zakupioną energię elektryczną przeznaczyły do dalszej odsprzedaży (np. do przedsiębiorstw obrotu) wypełniają jedynie Załącznik Nr 1A.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data publikacji : 05.06.2017
Data modyfikacji : 05.06.2018

Opcje strony

do góry