Nawigacja

Prezes URE kontroluje wykonanie przez sprzedawców energii obowiązków OZE za lata 2021-2022

Kontrola dotyczy obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia „błękitnych” (potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego) i „zielonych” (potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z pozostałych rodzajów OZE) świadectw pochodzenia lub uiszczenia stosownej opłaty zastępczej.

W tym celu Regulator przygotował ankiety dotyczące sprzedaży energii elektrycznej w latach 2021-2022, które należy odesłać do URE do 31 grudnia br.

Wersję papierową należy przesłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Źródeł Odnawialnych
ul. Towarowa 25a
00-869 Warszawa

Wersję elektroniczną (wypełnione tabele – załączniki w formacie Excel) prosimy wysyłać na adres e-mail: energia.oze@ure.gov.pl

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Departamentem Źródeł Odnawialnych pod numerami tel. 22 487 56 48, 22 487 56 16 lub 22 487 57 73.

***

  • Przypominamy, że odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu m. in. energii elektrycznej na własny użytek – zgodnie z art. 3 pkt 13a ustawy – Prawo energetyczne. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
  • Energię elektryczną zakupioną przez odbiorcę końcowego, od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią, na potrzeby inne niż jej wytwarzanie, przesyłanie lub dystrybucję (np. zasilanie powierzchni należących do odbiorcy końcowego lub dzierżawionych przez odbiorcę końcowego) należy uznać za zakupioną na własny użytek (również w przypadku kiedy jest ona udostępniana przez odbiorcę końcowego innym podmiotom, np. na zasadzie refaktury), a sprzedawca energii elektrycznej powinien w stosunku do tej energii wypełnić obowiązek OZE.
  • W przypadku sprzedaży energii elektrycznej do podmiotu, który część zakupionej energii elektrycznej kupuje na użytek własny jako odbiorca końcowy a część odsprzedaje (udostępnia) dalej w ramach prowadzonej przez niego działalności koncesjonowanej, sprzedawca energii elektrycznej do tego podmiotu do obliczenia wysokości przedmiotowych obowiązków wlicza ilość sprzedanej energii elektrycznej w części, w jakiej nie została ona odsprzedana (udostępniona) dalej przez ten podmiot.
  • Ilość energii elektrycznej dostarczona odbiorcy końcowemu w ramach bilansowania handlowego, powinna być uwzględniona przez sprzedawcę w wykonanej przez ten podmiot całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, co z kolei stanowi podstawę wypełnienia ww. obowiązków.
  • Obowiązkowi OZE podlegają również te przedsiębiorstwa energetyczne, które zawierały transakcje zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej a energię elektryczną tak zakupioną zużyły na potrzeby własne, będąc w tym zakresie odbiorcą końcowym.
Data publikacji : 03.10.2023
Data modyfikacji : 03.10.2023

Opcje strony

do góry