Nawigacja

Obowiązek przekazywania Prezesowi URE przez operatorów systemów elektroenergetycznych informacji o ilości energii elektrycznej wytworzonej w przyłączonych do sieci poszczególnych operatorów instalacjach OZE i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego

Prezes URE przypomina o wynikającym z art. 9c ust. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) obowiązku złożenia przez operatora systemu elektroenergetycznego, wyznaczonego na podstawie art. 9h ustawy Prawo energetyczne, informacji o ilościach energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii przyłączonych do jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z podziałem na poszczególne rodzaje źródeł.

Informację za okres od  dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. należy złożyć w terminie do 31 lipca br. Obowiązek ten nie dotyczy instalacji spalania wielopaliwowego i układów hybrydowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz elektrowni szczytowo pompowych i elektrowni wodnych z członem pompowym.

Obowiązek przekazania informacji dotyczy każdego podmiotu posiadającego status operatora systemu elektroenergetycznego, niezależnie od faktu przyłączenia do jego sieci instalacji odnawianego źródła energii. W przypadku, gdy do sieci operatora nie jest przyłączona żadna instalacja odnawialnego źródła energii, w terminie do 31 lipca br. należy przesłać Prezesowi URE stosowną informację w tym zakresie.

 

Obowiązek przekazania informacji dotyczy każdej instalacji odnawialnego źródła energii - z wyłączeniem ww. instalacji spalania wielopaliwowego i układów hybrydowych oraz elektrowni szczytowo pompowych i elektrowni wodnych z członem pompowym - niezależnie od tego, czy wytwórca energii elektrycznej jest osobą fizyczną czy osobą prawną.

Termin 31 lipca br. na złożenie ww. informacji jest terminem materialnoprawnym, zatem o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowej informacji do Urzędu Regulacji Energetyki, a nie data nadania przesyłki zawierającej tę informację.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 24 ustawy - Prawo energetyczne, karze podlega ten, kto będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h, nie realizuje obowiązków operatora wynikających z ustawy.

W celu ujednolicenia przekazywanych informacji oraz ułatwienia realizacji ww. obowiązku, na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Monitorowanie - ankiety i arkusze” - „Energia elektryczna” zamieszono wzór sprawozdania, które po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy należy wysłać:

  • pocztą tradycyjną na adres:
    Urząd Regulacji Energetyki, Departament Systemów Wsparcia, Al. Jerozolimskie 181,
    02-222 Warszawa;
  • oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formacie arkusza kalkulacyjnego, na adres e-mail:dsw@ure.gov.pl.
Data publikacji: 12.07.2016
Data modyfikacji: 13.07.2016

Opcje strony

do góry