Nawigacja

Badanie ankietowe dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Badaniem objęte są przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ), ważne wg stanu na 30 września 2015 r. Przedmiotem badania są informacje dotyczące:

  1. utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r., zgodnie z ustawą o zapasach,
  2. posiadania opracowanych procedur postępowania, o których mowa w ustawie o zapasach, tj. procedur mających zastosowanie w przypadku: wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego oraz nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców.

Informacje w powyższym zakresie należy przekazać na załączonym poniżej formularzu w terminie do 9 listopada 2015 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695), Prezes URE przeprowadza badanie ankietowe dotyczące realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz posiadania opracowanych procedur postępowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o zapasach.

 

Szczegóły znajdują się w załączonym Piśmie przewodnim dotyczącym przedmiotowych badań ankietowych.

Data publikacji : 14.10.2015

Opcje strony

do góry