Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/paliwa-gazowe/6749,Badanie-ankietowe-dotyczace-utrzymywania-zapasow-obowiazkowych-gazu-ziemnego-do-.html
16.07.2024, 21:10

Badanie ankietowe dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do 17.11. br.

Badaniem objęte są przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ), ważne wg stanu na 30 września 2016 r.

Przedmiotem badania są informacje dotyczące:

  1. realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r., zgodnie z ustawą o zapasach,
  2. posiadania opracowanych procedur postępowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o zapasach, tj. procedur mających zastosowanie w przypadku: wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego oraz nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców,
  3. planów w zakresie realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w 2017 r., w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie utrzymywania tych zapasów.
Prezes URE przeprowadza badanie ankietowe dotyczące realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz posiadania opracowanych procedur postępowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695, z późn. zm.), zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), w związku z art. 24 - art. 25 oraz art. 49 ustawy o zapasach. Dodatkowo w badaniu ujęto pytania dotyczące zamiarów przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą w zakresie realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w 2017 r., w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie utrzymywania tych zapasów.

 

Informacje należy przekazać na załączonym formularzu w terminie do 17 listopada 2016 r.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rynku Paliw Gazowych,
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa,
a także pocztą elektroniczną (w formie skanu wypełnionego formularza) na adres: drg@ure.gov.pl

W celu usprawnienia procesu przekazywania ww. informacji poniżej zamieszczony został  formularz w formie pliku edytowalnego oraz objaśnienia do tego formularza.

Szczegóły znajdują się w załączonym Piśmie przewodnim dotyczącym przedmiotowych badań ankietowych.

Data publikacji : 02.11.2016

Opcje strony