Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.)

Zgodnie z art. 9a ust. 1a5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) odbiorca przemysłowy, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 tej ustawy obowiązany jest przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 maja roku następującego po roku realizacji obowiązku:

  1. informację o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości swojej produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku;
  2. oświadczenie następującej treści:
    „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:
    1) dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne są zgodne z prawdą;
    2) znane mi są i spełniam warunki uprawnienia określonego w ust. 1a3 ustawy, o której mowa w pkt 1.”.
    Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W świetle przepisów ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) status „odbiorcy przemysłowego”, uprawnionego do realizacji w roku 2014 obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 i 8 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) w sposób wskazany w art. 9a ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) uzyskały podmioty, które spełniały wymogi definicji odbiorcy przemysłowego zawarte w art. 3 pkt 20e ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) oraz przesłanki określone w treści art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) tj. w roku 2013 zużyły nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości produkcji a także złożyły w ustawowym terminie oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.).  

Wykaz podmiotów, które do dnia 30 listopada 2013 r. złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.), na których ciąży obowiązek przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) w terminie do dnia 31 maja br. - zawiera Informacja Prezesa URE Nr 41/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Informację i oświadczenie, o których mowa art. 9a ust. 1a5 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) należy kierować na adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie tj.:  Al. Jerozolimskie 181; 02‐222 Warszawa.

Przypominamy, że powyższy termin złożenia ww. informacji i oświadczenia jest terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowej informacji i oświadczenia do URE.

Przypominamy również że do chwili obecnej Komisja Europejska nie ogłosiła decyzji o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), tj. ustawie wprowadzającej możliwość realizacji przez odbiorców przemysłowych obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.), w sposób przewidziany w art. 9a ust. 1a3 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.), co zdaniem Prezesa URE przesądza o konieczności realizacji powyższych obowiązków w odniesieniu do 100% wolumenu energii elektrycznej zakupionej na własny użytek przez odbiorców przemysłowych w 2014 r.

W załączeniu przedstawiamy przykładowe wzory informacji, o której mowa w art. 9a ust. 1a5 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a5 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) z prośbą o przedkładanie wraz z wypełnionym formularzem Informacji dodatkowej.

Dodać należy, iż z dniem 30 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 490), która przywróciła - od tego dnia - system wsparcia dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne ustalając jednocześnie poziom wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust 8 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) w odniesieniu do wszystkich jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust 1 ustawy - Prawo energetyczne. Ponadto w myśl art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw, przy ustalaniu zakresu obowiązku (por. art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 marca 2014 r.), o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) za rok 2014, w odniesieniu do jednostek kogeneracji o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy nie uwzględnia się energii elektrycznej zakupionej lub sprzedanej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r.  (tj. do dnia 29 kwietnia 2014 r.).

Tak więc podstawę do obliczenia poziomu wykonania obowiązku z art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.) w zakresie tzw. świadectw „żółtych” i „czerwonych” (por. art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne) lub wniesienia stosownej opłaty zastępczej stanowi energia elektryczna zakupiona na własny użytek od dnia 30 kwietnia 2014 r.

W przypadku braku możliwości ustalenia stanu (odczytu) liczników w dniu 29 kwietnia 2014 r., proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie określona została ilość energii elektrycznej zakupionej na użytek własny w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do dnia 1 maja 2014 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data publikacji : 08.05.2015
Data modyfikacji : 05.06.2018

Opcje strony

do góry