Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/odbiorcy-przemyslowi/6721,Wzor-oswiadczenia-dla-odbiorcow-przemyslowych-zamierzajacych-skorzystac-w-2017-r.html
24.04.2024, 17:47

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzór oświadczenia dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w 2017 r. z możliwości przewidzianej w ustawie - Prawo energetyczne

Prezes URE przypomina, że odbiorca przemysłowy zamierzający skorzystać w 2017 r. z możliwości realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej na zasadach określonych w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, zobowiązany jest złożyć Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające zużycie w 2016 r. nie mniej niż 100 GWh - w terminie do 30 listopada 2016 r.

 

Termin 30 listopada 2016 r. do złożenia ww. oświadczenia jest terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowego oświadczenia do URE, a nie data nadania przesyłki zawierającej te dokumenty.

 

Oświadczenia należy kierować na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, Al. Jerozolimskie 181, 02‐222 Warszawa, bądź złożyć je bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Szczegóły wraz ze wzorem oświadczenia znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 53/2016 dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2017 z możliwości przewidzianej w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Data publikacji : 19.10.2016
Data modyfikacji : 19.10.2016

Opcje strony