Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/odbiorcy-przemyslowi/7061,Obowiazek-zlozenia-informacji-i-oswiadczen-za-2016-r-przez-odbiorcow-przemyslowy.html
16.07.2024, 21:06

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek złożenia informacji i oświadczeń za 2016 r. przez odbiorców przemysłowych CHP

31 sierpnia 2017 r. upływa termin złożenia Prezesowi URE informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, przez odbiorców przemysłowych ujętych w Informacji Prezesa URE Nr 9/2016 w sprawie jednolitego wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne.

Termin 31 sierpnia 2017 r. do złożenia ww. informacji i oświadczeń jest terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowej informacji i oświadczenia do URE, a nie data nadania przesyłki zawierającej te dokumenty.

 

Poniżej zamieszczona została treść informacji skierowanej do odbiorców przemysłowych, wzory dokumentów, jakie należy złożyć oraz formularz w formacie MS Excel, który - niezależnie od dokumentów - prosimy wypełnić i przesłać we wskazanym powyżej terminie w formie elektronicznej na adres e-mail: odbiorcy.przemyslowi@ure.gov.pl.

Informacje i oświadczenia należy kierować na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02‐222 Warszawa
z dopiskiem: „Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji”

lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data publikacji : 31.05.2017
Data modyfikacji : 05.06.2018

Opcje strony