Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/odbiorcy-przemyslowi/7566,Obowiazek-zlozenia-informacji-i-oswiadczenia-za-2017-r-przez-odbiorcow-przemyslo.html
20.04.2024, 19:38

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek złożenia informacji i oświadczenia za 2017 r. przez odbiorców przemysłowych CHP

31 sierpnia 2018 r. upływa termin złożenia Prezesowi URE informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, przez odbiorców przemysłowych ujętych w Informacji Prezesa URE Nr 71/2016 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne.

Termin 31 sierpnia 2018 r. do złożenia ww. informacji i oświadczeń jest terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowej informacji i oświadczenia do URE, a nie data nadania przesyłki zawierającej te dokumenty.

 

Poniżej zamieszczona została treść informacji skierowanej do odbiorców przemysłowych, wzory dokumentów, jakie należy złożyć oraz formularz w formacie MS Excel, który - niezależnie od dokumentów - prosimy wypełnić i przesłać we wskazanym powyżej terminie w formie elektronicznej na adres e-mail: odbiorcy.przemyslowi@ure.gov.pl.

Informacje i oświadczenie należy kierować na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02‐222 Warszawa
z dopiskiem: „Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji” lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Jednocześnie realizując obowiązek nałożony art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. Dane osobowe osób fizycznych gromadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są przetwarzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, który jest administratorem danych osobowych. 
  2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1) oraz innych ustaw, w których zostały wymienione zadania i obowiązki Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w szczególności w: ustawie - Prawo energetyczne, ustawie o odnawialnych źródłach energii, ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawie o efektywności energetycznej, ustawie o rynku mocy, ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizowania ustawowych obowiązków przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  4. Dane osobowe w związku z realizowaniem ustawowych obowiązków przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
  5. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Urzędzie Regulacji Energetyki Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
  6. Osoba fizyczna ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej).
  9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem maila na adres: iod@.ure.gov.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”.
  10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.
Data publikacji : 01.06.2018
Data modyfikacji : 01.06.2018

Opcje strony