Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzór oświadczenia dla odbiorców przemysłowych (CHP)

Realizując przepisy ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE do dnia 31 grudnia 2018 r. sporządzi i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykaz odbiorców przemysłowych (w rozumieniu art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne), którzy do dnia 30 listopada 2018 r. złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne.

 

2018 jest ostatnim rokiem realizacji przez podmioty zobowiązane obowiązku wynikającego z art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Publikacja przez Prezesa URE wykazu odbiorców przemysłowych na podstawie art. 9a ust. 4 tej ustawy, wynika wyłącznie z obowiązujących przepisów ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 187 ustawy o odnawialnych źródłach energii i nie powoduje powstania - w 2019 roku - uprawnienia po stronie odbiorców przemysłowych.

 

Najpóźniej w dniu 30 listopada 2018 r. ww. oświadczenia muszą wpłynąć do Urzędu. Termin na złożenie ww. oświadczeń ma charakter terminu materialnoprawnego, co oznacza, że o jego zachowaniu decyduje data wpływu do Urzędu Regulacji Energetyki. Nie jest wystarczające nadanie oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

 

Oświadczenia należy kierować na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, Al. Jerozolimskie 181, 02‐222 Warszawa lub złożyć je bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

W załączeniu przykładowy wzór przedmiotowego oświadczenia.

Data publikacji : 02.11.2018

Opcje strony

do góry