Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

30 listopada br. odbiorcom przemysłowym upływa termin na złożenie oświadczeń na rok 2021

Odbiorcy przemysłowi, którzy w 2021 roku zamierzają skorzystać z uprawnień w zakresie samodzielnej realizacji obowiązku uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia bądź uiszczenia opłaty zastępczej[1] lub chcą skorzystać z możliwości zmniejszenia opłaty OZE[2] lub opłaty kogeneracyjnej[3], do 30 listopada br. zobowiązani są złożyć Prezesowi URE odpowiednie oświadczenia.

Oświadczenia muszą zawierać następujące informacje i dane:

  • potwierdzenie wykonywania działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy OZE,
  • ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku,
  • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej[4],
  • ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego[5] oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE[6] oraz opłaty kogeneracyjnej [7] wyrażoną w procentach,
  • opinię biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Jednocześnie przypominamy, że niezłożenie oświadczenia w terminie uniemożliwia skorzystanie z ww. uprawnień przewidzianych dla odbiorców przemysłowych.

Oświadczenia wraz z opinią biegłego rewidenta należy przesłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

Departament Źródeł Odnawialnych

02-222 Warszawa

Al. Jerozolimskie 181

Szczegóły oraz wzór oświadczenia znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 52/2020.

***

Odbiorca przemysłowy to odbiorca końcowy[8]:

  • który prowadzi działalność w przeważającym zakresie określoną kodami PKD wymienionymi szczegółowo w ustawie o OZE, (np. branża wydobywcza, produkcyjna, przetwórstwa spożywczego, włókiennicza, chemiczna, drzewna i papiernicza, tworzyw sztucznych, farmaceutyczna, ceramiczna, hutnicza, metalurgiczna i in.),
  • i jednocześnie dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3 proc. (współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej to stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku).

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


[1] Uprawnienia przewidziane w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. 2020 r. poz. 261, z późn. zm.

[2] Uprawnienie przewidziane w  art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

[3] Uprawnienie przewidziane w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, Dz. U. z 2020 r. poz. 250, z późn. zm.

[4] Metodologia obliczenia współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na potrzeby złożenia oświadczenia została określona w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego, Dz. U. z 2020 r. poz. 1485.

[5] Art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

[6] O której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

[7] O której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

[8] Art. 52 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Data publikacji : 23.10.2020
Data modyfikacji : 01.12.2020

Opcje strony

do góry