Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Opłaty

Opłaty koncesyjne

Począwszy od roku 2019, w dniu 15 kwietnia każdego roku upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej oraz nadesłania formularza w sprawie tej opłaty.

Opłatę tę należy wyliczać na podstawie przychodów uzyskanych z działalności koncesjonowanej w roku poprzednim i uiszczać ją bez oczekiwania na przypomnienie, na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki:

Nr 58 1010 1010 0028 7322 3100 0000

WAŻNE !!!

Do zaległych opłat stanowiących rozliczenie przychodu z roku 2017 i lat wcześniejszych, gdzie terminem do ich wniesienia był odpowiednio 31 marca każdego roku, do obliczeń zaległych opłat – należy stosować ww. terminy, czyli 31 marca danego roku – termin do wniesienia opłaty i 1 kwietnia tego roku – rozpoczęcie biegu terminu odsetek za zwłokę. Wyliczenia zaległych opłat należy dokonać na odpowiednich formularzach – do pobrania na dole zakładki.

Na przelewie w rubryce „tytułem” należy wpisać NIP, numer decyzji koncesyjnej oraz rok, którego opłata dotyczy.

 

Wysłanie formularza opłaty koncesyjnej w przypadku ograniczeń w dostępie do Urzędów Pocztowych

W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii Urząd Regulacji Energetyki uprzejmie informuje, że w przypadku ograniczeń w dostępie do Urzędów Pocztowych i związanymi z tym faktem możliwymi utrudnieniami w wysłaniu formularza opłaty koncesyjnej, należy w terminie do 15 kwietnia 2021 r. przesłać na adres: oplaty.koncesyjne@ure.gov.pl skan wypełnionego i podpisanego formularza oraz potwierdzenie przelewu. Dokonanie tej czynności będzie uznane za złożenie dokumentów w wymaganym terminie, pod warunkiem, że oryginały zostaną przesłane na adres URE - Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, niezwłocznie po ustąpieniu utrudnień w dostępie do placówek Poczty Polskiej.

Powyższa informacja nie dotyczy Koncesjonariuszy przesyłających ww. dokumenty podpisane podpisem elektronicznym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

18 lutego 2021 roku weszła w życie ustawa z 17 grudnia 2020 roku o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 234).  Zmieniła ona treść przepisu art. 56 ust. 1 pkt 50 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.), który otrzymał następujące brzmienie:

Karze pieniężnej podlega ten, kto nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek stosowania formularza w sprawie opłaty koncesyjnej, o którym mowa w art. 34 ust. 4, lub obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust. 5”. Wysokość tej kary wynosi 1.000 zł.

Obowiązek stosowania formularza opisany został w przepisach § 3 ust. 1 oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2277).

Przytoczone powyżej przepisy należy rozumieć jako konieczność nadesłania do Urzędu Regulacji Energetyki formularza w sprawie opłaty koncesyjnej w terminie do 15 kwietnia każdego roku (oraz wniesienia opłaty) - niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało wszczęciem postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Klauzula informacyjna - RODO

do góry